Giải Bài 2.22 trang 34 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Tổng sau có chia hết cho 9 hay không? Vì sao?

a) A = 1012 +7;  

b) B = 1012 +8. 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9

+ \(10^n=10….0)\)( n chữ số 0)

+ Kiểm tra tổng các chữ số của A, B

Lời giải chi tiết

a)A = 1012 +7

Ta có: 1012 = 10…00(12 chữ số 0) nên A= 10….07(11 chữ số 0)

Vì 1+ 0 +0 +…+ 0 + 7 =8 ⋮̸ 9 nên A ⋮̸ 9

b) B = 1012 +8. 

Ta có: 1012 = 10…00(12 chữ số 0) nên A= 10….08(11 chữ số 0)

Vì 1+ 0 +0 +…+ 0 + 8 =9 ⁝ 9 nên B ⁝ 9

 Lời giải hay


Bình chọn:
3 trên 5 phiếu

Hỏi bài