Giải Bài 2.21 trang 34 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Tổng sau có chia hết cho 3 hay không? Vì sao?

a) A = 1012 + 1;

b) B = 1012 + 2.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3

+ \(10^n=10….0)\)( n chữ số 0)

+ Kiểm tra tổng các chữ số của A, B

Lời giải chi tiết

a)A = 1012 + 1

Ta có: 1012 = 10…00(12 chữ số 0) nên A= 10….01(11 chữ số 0)

Vì 1+ 0 +0 +…+ 0 + 1 =2 ⋮̸ 3 nên A ⋮̸ 3

b) B = 1012 + 2.

Ta có: 1012 = 10…00(12 chữ số 0) nên A= 10….02(11 chữ số 0)

Vì 1+ 0 +0 +…+ 0 + 2 =3 ⁝ 3 nên B ⁝ 3

Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài