Chương 2: Tính chia hết trong tập hợp các số tự nhiên - SBT

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 2.1 trang 31 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm kí hiệu thích hợp ( ⁝ ⋮̸ ) thay vào các dấu “?”

Xem lời giải

Bài 2.2 trang 31 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy tìm tất cả các ước số của 56.

Xem lời giải

Bài 2.3 trang 31 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy tìm các bội số của 8 nhỏ hơn 100 và lớn hơn 50.

Xem lời giải

Bài 2.4 trang 31 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Khẳng định nào sau đây là đúng? Vì sao? a) 2 021. 11 + 10 chia hết cho 11; b) 97. 32 + 8 chia hết cho 8; c) 2 020. 30 + 8. 5 chia hết cho 10.

Xem lời giải

Bài 2.5 trang 31 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Không làm phép tính, hãy cho biết tổng nào sau đây chia hết cho 5. a) 80 + 1 945 + 15; b) 1 930 + 100 + 2 021.

Xem lời giải

Bài 2.6 trang 31 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Áp dụng tính chất chia hết của một tổng, hãy tìm x thuộc tập {15; 17; 50; 23} sao cho x + 20 chia hết cho 5.

Xem lời giải

Bài 2.7 trang 31 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Áp dụng tính chất chia hết của một tổng, hãy tìm x thuộc tập {12; 19; 45; 70} sao cho x - 6 chia hết cho 3.

Xem lời giải

Bài 2.8 trang 32 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Áp dụng tính chất chia hết của một tổng, hãy tìm x thuộc tập {20; 27; 50; 60} sao cho x + 32 không chia hết cho 4.

Xem lời giải

Bài 2.9 trang 32 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

a) Tại sao tổng 22 + 23 + 24 + 25 chia hết cho 3? b) Tại sao tổng 420 + 421 + 422 +423 chia hết cho 5?

Xem lời giải

Bài 2.10 trang 32 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Khi chia số tự nhiên a cho 12, ta được số dư là 6. Hỏi a có chia hết cho 2 không? Có chia hết cho 4 không?

Xem lời giải

Bài 2.11 trang 32 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Để mở khóa két, Mai cần tìm được 8 chữ số ghép từ 4 số có hai chữ số, được cho trong bảng số dưới đây, các số đó được sắp xếp từ nhỏ đến lớn sao cho chúng chia hết cho 4 hoặc chia hết cho 5. Em hãy giúp Mai mở két nhé!

Xem lời giải

Bài 2.12 trang 34 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trong các số sau đây, số nào chia hết cho cả 2 và 3? 2 020; 2 022; 3 303; 3 306.

Xem lời giải

Bài 2.13 trang 34 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trong các số sau đây, số nào chia hết cho cả 3 và 5? 1 010; 1 945; 1 954; 2 010.

Xem lời giải

Bài 2.14 trang 34 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trong các số sau đây, số nào chia hết cho cả 2 và 9? 2 025; 2 340; 2 010; 2 020.

Xem lời giải

Bài 2.15 trang 34 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Không thực hiện phép tính, hãy cho biết tổng (hiệu) sau có chia hết cho 2 hay không. a) 2 020 + 2 022; b) 20213 – 20203

Xem lời giải

Bài 2.16 trang 34 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Không thực hiện phép tính, hãy cho biết tổng (hiệu) sau có chia hết cho 5 hay không. a) 2 020 + 2 021; b) 20255 – 20204

Xem lời giải

Bài 2.17 trang 34 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Lớp 6A muốn thành lập một nhóm nhảy để khi biểu diễn có thể tách ra đều thành từng nhóm 3 người hoặc nhóm 5 người. Hỏi nhóm nhảy cần ít nhất bao nhiêu người?

Xem lời giải

Bài 2.18 trang 34 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Dùng bốn số: 0; 2; 3; 5 để tạo ra các số có bốn chữ số, mỗi chữ số đã cho chỉ lấy một lần sao cho: a) Các số đó chia hết cho 2 b) Các số đó chia hết cho 5 c) Các số đó chia hết cho cả 2 và 5

Xem lời giải

Bài 2.19 trang 34 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho số n = 323ab. Hãy thay a, b bởi các chữ số thích hợp, biết n vừa chia hết cho 5, vừa chia hết cho 9.

Xem lời giải

Bài 2.20 trang 34 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Chuẩn bị cho năm học mới, Mai được mẹ mua cho một số bút và một số quyển vở hết tất cả 165 nghìn đồng. Biết một chiếc bút giá 17 nghìn đồng, một quyển vở giá 5 nghìn đồng. Hỏi mẹ đã mua cho Mai bao nhiêu cái bút, bao nhiêu quyển vở?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất