Giải Bài 2.10 trang 32 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Khi chia số tự nhiên a cho 12, ta được số dư là 6. Hỏi a có chia hết cho 2 không? Có chia hết cho 4 không?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+Gọi b là thương của phép chia a cho 12

+Sử dụng tính chất chia hết của một tổng (Nếu x, y cùng chia hết cho a thì tổng x+y cũng chia hết cho a; Nếu x chia hết cho a và y không chia hết cho a thì tổng x+y không chia hết cho a)

Lời giải chi tiết

Gọi b là thương của phép chia a cho 12

Vì khi chia số tự nhiên a cho 12, ta được số dư là 6 nên a = 12. b + 6

+) Vì 12 ⋮ 2 nên (12. b) ⋮ 2

          6 ⋮ 2 

Ta được (12. b + 6) ⋮ 2 (tính chất chia hết của một tổng)

Vậy a ⋮ 2

+) Vì 12 ⋮ 4 nên (12. b) ⋮ 4

     6 ⋮̸ 4

Do đó (12. b + 6) ⋮̸ 4 (tính chất chia hết của một tổng)

Vậy a ⋮̸ 4

Lời giải hay


Bình chọn:
3.9 trên 8 phiếu

Hỏi bài