Giải Bài 2.6 trang 31 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Áp dụng tính chất chia hết của một tổng, hãy tìm x thuộc tập {15; 17; 50; 23} sao cho x + 20 chia hết cho 5.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+Sử dụng tính chất chia hết của một tổng (Nếu x, y cùng chia hết cho a thì tổng x+y cũng chia hết cho a; Nếu x chia hết cho a và y không chia hết cho a thì tổng x+y không chia hết cho a)

+Ta thấy 20 ⁝ 5 nên để (x+20) ⁝ 5 thì x ⁝ 5

+ Tìm x nằm trong tập hợp đã cho thỏa điều kiện

Lời giải chi tiết

Ta thấy 20 ⁝ 5 nên để (x+20) ⁝ 5 thì x ⁝ 5

Các số chia hết cho 5 trong tập trên là: 15; 50

Vì x thuộc tập {15; 17; 50; 23} do đó x ∈ {15; 50}

Vậy x ∈ {15; 50}.

Lời giải hay


Bình chọn:
3 trên 4 phiếu

Hỏi bài