Giải Bài 2.4 trang 31 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Khẳng định nào sau đây là đúng? Vì sao? a) 2 021. 11 + 10 chia hết cho 11; b) 97. 32 + 8 chia hết cho 8; c) 2 020. 30 + 8. 5 chia hết cho 10.

Đề bài

Khẳng định nào sau đây là đúng? Vì sao?

a) 2 021. 11 + 10 chia hết cho 11;

b) 97. 32 + 8 chia hết cho 8;

c) 2 020. 30 + 8. 5 chia hết cho 10.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+Nếu x chia hết cho a thì kx( với k là số tự nhiên) cũng chia hết cho a

+Nếu x, y cùng chia hết cho a thì tổng x+y và hiệu x – y cũng chia hết cho a

+Nếu x chia hết cho a và y không chia hết cho a thì tổng x+y và hiệu x – y không chia hết cho a

Lời giải chi tiết

a) Vì 11 ⁝ 11 nên (2 021. 11) ⁝ 11

         10\(\not{ \vdots }\)11

Ta được (2 021. 11 + 10) \(\not{ \vdots }\)11 (tính chất chia hết của một tổng)

Vậy khẳng định a) là sai.

b) Vì 32 ⁝ 8 nên (97. 32) ⁝ 8

           8 ⁝ 8

Ta được (97. 32 + 8) ⁝ 8(tính chất chia hết của một tổng)

Vậy khẳng định b) là đúng.

c) Vì 30 ⁝ 10 nên (2 020. 30) ⁝ 10

          8. 5 = 40 ⁝ 10

 Ta được (2 020. 30 + 8. 5) ⁝ 10 (tính chất chia hết của một tổng)

Vậy khẳng định c) là đúng.

Vậy các khẳng định đúng là b và c.

Lời giải hay


Bình chọn:
4.7 trên 32 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí