Bài 34: Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.1 trên 64 phiếu
Bài 8.26 trang 49 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Dùng compa để kiểm tra sự bằng nhau của hai đoạn thẳng trong mỗi cặp: AB và CD; AD và BC

Xem lời giải

Bài 8.27 trang 49 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Dùng thước để đo độ dài của các đoạn thẳng IA, IB,IC,ID (đơn vị milimet). Em có nhận xét gì về độ dài các đoạn thẳng đã đo?

Xem lời giải

Bài 8.28 trang 49 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho hai điểm A và B cách nhau một khoảng bằng 8 cm. Nếu ta chọn một đoạn thẳng có độ dài 2 cm làm đơn vị độ dài thì đoạn AB có độ dài bằng bao nhiêu đơn vị vừa chọn?

Xem lời giải

Bài 8.29 trang 49 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho đoạn thẳng OA = 7 cm. Xác định vị trí của điểm B (bằng cách vẽ hình) nằm cách A một khoảng bằng 3 cm trên đường thẳng OA trong mỗi trường hợp sau: a) Hai điểm O và B nằm cùng phía đối với điểm A b) Hai điểm O và B nằm khác phía đối với điểm A

Xem lời giải

Bài 8.30 trang 49 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Gọi S là một điểm thuộc đoạn thẳng PQ. Tính độ dài đoạn thẳng PQ nếu PS = 3 cm và SQ = 5 cm.

Xem lời giải

Bài 8.31 trang 49 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Gọi M là một điểm thuộc đoạn thẳng EF. Hãy so sánh hai đoạn thẳng EM và MF, biết rằng EF =10 cm và MF = 5 cm.

Xem lời giải

Bài 8.32 trang 49 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho M và N là hai điểm cùng nằm giữa điểm E và F. Tính độ dài của đoạn thẳng MN, biết rằng EF = 12 cm, EM= 4 cm và NF = 5 cm.

Xem lời giải

Bài 8.33 trang 49 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bạn Nam dùng một cây gậy dài 1,5 m để đo chiều rộng của lớp học. Sau 5 lần đặt gậy đo liên tiếp thì khoảng cách còn lại giữa đầu gậy và mép tường là 1 m. Hỏi chiều rộng của lớp học là bao nhiêu mét?

Xem lời giải

Bài 8.34 trang 49 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Ta có nhận xét rằng trong ba điểm thẳng hàng, luôn có một điểm nằm giữa hai điểm còn lại. Giả sử A,B,C là ba điểm thẳng hàng. Nếu BC = AB + AC thì trong ba điểm đó, điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.

Xem lời giải

Bài 8.35 trang 49 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Giả sử A,B và C là ba điểm thẳng hàng, thỏa mãn các điều kiện AC = 2 cm; AB = 3 cm và BC = 5 cm. Vẽ hình và cho biết trong ba điểm đó, điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.

Xem lời giải