Giải Bài 8.28 trang 49 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Cho hai điểm A và B cách nhau một khoảng bằng 8 cm. Nếu ta chọn một đoạn thẳng có độ dài 2 cm làm đơn vị độ dài thì đoạn AB có độ dài bằng bao nhiêu đơn vị vừa chọn?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thực hiện phép chia

Lời giải chi tiết

Nếu ta chọn một đoạn thẳng có độ dài 2 cm làm đơn vị độ dài thì đoạn AB = 8 cm = 4 đơn vị độ dài


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu