Bài 1: Tập hợp - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.4 trên 171 phiếu
Bài 1.1 trang 6 sách bài tập toán 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Gọi S là tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số. Trong các số 7; 15; 106; ; 99, số nào thuộc và số nào không thuộc tập S? Dùng kí hiệu để trả lời

Xem lời giải

Bài 1.2 trang 6 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho hai tập hợp A = {a; b; c} và B = {x; y}. Trong các phần tử a, d, t, y, phần tử nào thuộc tập A, phần tử nào thuộc tập B? Phần tử nào không thuộc tập A, phần tử nào không thuộc tập B. Dùng kí hiệu để trả lời

Xem lời giải

Bài 1.3 trang 6 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bằng cách liệt kê các phần tử, hãy viết tập C các chữ cái tiếng Việt trong từ “THĂNG LONG”.

Xem lời giải

Bài 1.4 trang 6 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Một năm có bốn quý. Đặt tên và viết tập hợp các tháng (dương lịch) của quý Hai trong năm. Tập hợp này có bao nhiêu phần tử?

Xem lời giải

Bài 1.5 trang 6 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho tập hợp M = {n| n là số tự nhiên nhỏ hơn 20 và n chia hết cho 5}. Viết tập hợp M bằng cách liệt kê các phần tử của nó.

Xem lời giải

Bài 1.6 trang 6 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho tập hợp P={1;1/2; 1/3; 1/4; 1/5}. Hãy mô tả tập hợp P bằng cách nêu dấu hiệu đặc trưng của các phần tử của nó.

Xem lời giải

Bài 1.7 trang 6 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho tập hợp L = {n| n = 2k + 1 với k ∈ N}. a) Nêu bốn số tự nhiên thuộc tập L và hai số tự nhiên không thuộc tập L; b) Hãy mô tả tập L bằng cách nêu dấu hiệu đặc trưng theo một cách khác.

Xem lời giải