Giải Bài 1.2 trang 6 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Cho hai tập hợp A = {a; b; c} và B = {x; y}. Trong các phần tử a, d, t, y, phần tử nào thuộc tập A, phần tử nào thuộc tập B? Phần tử nào không thuộc tập A, phần tử nào không thuộc tập B. Dùng kí hiệu để trả lời

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*) Kí hiệu \(\in\) để chỉ phần tử thuộc tập hợp

*) Kí hiệu \(\notin\) để chỉ phần tử không thuộc tập hợp

Lời giải chi tiết

Tập hợp A = {a; b; c} và B = {x; y}.

+) Xét phần tử a: a ∈ A, a ∉ B

+) Xét phần tử d: d ∉ A, d ∉ B

+) Xét phần tử t: t ∉ A, t ∉ B

+) Xét phần tử y: y ∉ A, y ∈ B

Lời giải hay


Bình chọn:
4.4 trên 8 phiếu