Giải Bài 2.12 trang 34 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Trong các số sau đây, số nào chia hết cho cả 2 và 3?

2 020; 2 022; 3 303; 3 306.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+Số có tận cùng là 0;2;4;6;8 thì chia hết cho 2

+Số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3

+Kiểm tra xem số nào vừa chia hết cho 2 và cho 3

Lời giải chi tiết

Số chia hết cho 2 là số có chữ số tận cùng là 0; 2; 4; 6; 8

Trong số các số đã cho, các số chia hết cho 2 là: 2 020; 2 022; 3 306

+) 2 020 có tổng các chữ số là 2 + 0 + 2 + 0 = 4, vì 4 ⋮̸ 3 nên 2 020 ⋮̸ 3

+) 2 022 có tổng các chữ số là 2 + 0 + 2 + 2 = 6, vì 6 ⁝ 3 nên 2 022 ⁝ 3

+) 3 306 có tổng các chữ số là 3 + 3 + 0 + 6 = 12, vì 12 ⁝ 3 nên 3 306 ⁝ 3

Vậy các số chia hết cho cả 2 và 3 là: 2 020; 3 306.

                                                                                                                Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài