Giải Câu hỏi trắc nghiệm trang 61 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

Câu 1

So sánh ba số 0; 3 và -12.

(A) 0 < 3 < -12;

(B) 0 < -12 < 0;

(C) 3 < -12 < 0;

(D) -12 < 0 < 3.

Phương pháp giải:

+1 số nguyên âm luôn nhỏ hơn 0

+1 số nguyên dương luôn lớn hơn 0

Lời giải chi tiết:

Vì -12 là số nguyên âm nên – 12 < 0 mà 0 < 3 nên -12 < 0 < 3

Đáp án: D

Câu 2

Cho tập hợp A = { x ∈ Z | -15 ≤ x <  7}

(A) -15 ∈ A và 7 ∈ A;

(B) -15 ∉ A và 7 ∈ A;

(C) -15 ∈ A và 7 ∉ A;

(D) -15 ∉ A và 7 ∉ A.

Phương pháp giải:

Liệt kê các phần tử của tập A

Lời giải chi tiết:

A={-15; -14; -13; -12;….; 5; 6}

Ta có: -15 ∈ A và 7 ∉ A

Đáp án: C

Câu 3

Hai số nguyên a và b có tích a. b dương và tổng a + b dương. Khi đó:

(A) a > 0 và b > 0;

(B) a > 0 và b < 0;

(C) a < 0 và b > 0;

(D) a < 0 và b < 0.

Phương pháp giải:

Tích 2 số là 1 số dương, tức là 2 số cùng dấu

Lời giải chi tiết:

Vì hai số nguyên a và b có tích a. b dương nên a và b là hai số nguyên cùng dấu

Mà tổng a + b dương nên a > 0 và b > 0

Đáp án: A

Câu 4

Hai số nguyên a và b có tích a. b dương và tổng a + b âm. Khi đó:

(A) a > 0 và b > 0;

(B) a > 0 và b < 0;

(C) a < 0 và b > 0;

(D) a < 0 và b < 0.

Phương pháp giải:

Tích 2 số là 1 số dương, tức là 2 số cùng dấu

Lời giải chi tiết:

Vì hai số nguyên a và b có tích a. b dương nên a và b là hai số nguyên cùng dấu

Mà tổng a + b âm nên a < 0 và b < 0

Đáp án: D

Câu 5

Hai số nguyên a và b có tích a. b âm và hiệu a - b âm. Khi đó:

(A) a > 0 và b > 0;

(B) a > 0 và b < 0;

(C) a < 0 và b > 0;

(D) a < 0 và b < 0.

Phương pháp giải:

Tích 2 số là 1 số âm, tức là 2 số đó trái dấu

Lời giải chi tiết:

Vì hai số nguyên a và b có tích a. b âm nên a và b là hai số nguyên trái dấu 

Mà hiệu a – b âm nên a < b.

Do vậy a < 0; b > 0

Đáp án: C

Câu 6

Hai số nguyên a và b có tích a. b âm và hiệu a - b dương. Khi đó:

(A) a > 0 và b > 0;

(B) a > 0 và b < 0;

(C) a < 0 và b > 0;

(D) a < 0 và b < 0.

Phương pháp giải:

Tích 2 số là 1 số âm, tức là 2 số đó trái dấu

Lời giải chi tiết:

Vì hai số nguyên a và b có tích a. b âm nên a và b là hai số nguyên trái dấu 

Mà hiệu a – b dương nên a > b.

Do vậy a > 0; b < 0

Đáp án: B

 

Lời giải hay


Bình chọn:
3.9 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí