Giải Bài 1.19 trang 10 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Đọc các số La Mã XIV, XVI, XIX và XXI.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ghi  nhớ các quy tắc viết số  La Mã:

+ Các kí tự  I, V, X : Các chữ số La Mã.

+ Các cụm chữ số IV, IX

+ Giá trị của các thành phần này không thay đổi dù ở vị trí nào.

+ Mỗi số La Mã biểu diễn một số tự nhiên bằng tổng giá trị của các thành phần tạo nên số đó.

+ Không có số La Mã nào biểu diễn số 0.

Lời giải chi tiết

+) Số La Mã XIV đọc là: Mười bốn

+) Số La Mã XVI đọc là: Mười sáu

+) Số La Mã XIX đọc là: Mười chín

+) Số La Mã XXI đọc là: Hai mươi mốt.

Lời giải hay


Bình chọn:
4 trên 7 phiếu