Giải Bài 1.8 trang 9 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Một số tự nhiên có hai chữ số, trong đó chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị là 9. Đó là số nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số tự nhiên có 2 chữ số có dạng \(\overline {ab} (a,b \in N;0 < a \le 9;0 \le b \le 9)\)

Lời giải chi tiết

Gọi số tự nhiên có 2 chữ số cần tìm là \(\overline {ab} (a,b \in N;0 < a \le 9;0 \le b \le 9)\)

+ Nếu b=1 thì a= 1 + 9 = 10(vì chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị là 9) (vô lí)

+ Nếu b> 1 thì a>10( vô lí)

+ Nếu b=0 thì a=0+9=9( thỏa mãn)

Vậy số cần tìm có hai chữ số là 90.

Lời giải hay


Bình chọn:
4.8 trên 12 phiếu