Giải Bài 6.8 trang 6 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Trong các phân số sau, phân số nào là phân số tối giản? Nếu chưa là phân số tối giản, hãy rút gọn.

\(\frac{{ - 30}}{{64}};\frac{{17}}{{29}};\frac{{10}}{{ - 25}}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phân số có ước chung lớn nhất của tử và mẫu số bằng 1 thì tối giản

Lời giải chi tiết

Phân số \(\frac{{17}}{{29}}\) là phân số tối giản vì d(17,29) = 1

Các phân số \(\frac{{ - 30}}{{64}};\frac{{10}}{{ - 25}}\) chưa tối giản. Ta có:

\(\begin{array}{l}\frac{{ - 30}}{{64}} = \frac{{( - 30):2}}{{64:2}} = \frac{{ - 15}}{{32}};\\\frac{{10}}{{ - 25}} = \frac{{10:( - 5)}}{{( - 25):( - 5)}} = \frac{{ - 2}}{5}.\end{array}\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu