Giải Bài 6.10 trang 6 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Viết tất cả các phân số bằng phân số \(\frac{{18}}{{39}}\) mà tử và mẫu là các số tự nhiên có hai chữ số.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thu gọn phân số rồi nhân cả tử và mẫu của phân số với cùng một số sao cho cả tử và mẫu thu được là các số tự nhiên có hai chữ số.

Lời giải chi tiết

Ta có: \(\frac{{18}}{{39}} = \frac{{18:3}}{{39:3}} = \frac{6}{{13}}\)

Nhân cả tử và mẫu số của phân số \(\frac{6}{{13}}\) với 1,2,3,..9, ta được các phân số:

 \(\frac{6}{{13}};\frac{{12}}{{26}};\frac{{18}}{{39}};\frac{{24}}{{52}};\frac{{30}}{{65}};\frac{{36}}{{78}};\frac{{42}}{{91}};\frac{{48}}{{104}};\frac{{54}}{{117}}\)

Như vậy, các phân số thỏa mãn là:

\(\frac{{12}}{{26}};\frac{{24}}{{52}};\frac{{30}}{{65}};\frac{{36}}{{78}};\frac{{42}}{{91}}\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu