Giải bài tập tiếng Anh 12, Tiếng Anh 12 - Để học tốt tiếng Anh 12 Unit 8: Life In The Future - Cuộc Sống Ở Tương Lai

Writing - Unit 8 trang 89 Tiếng Anh 12


Describing the world in which you would like to live in the year 2020. (Mô tả thế giới trong đó em muốn sống vào năm 2020.)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Describing the world in which you would like to live in the year 2020.

(Mô tả thế giới trong đó em muốn sống vào năm 2020.)

Task 1: Your school organizes a competition for students to write about “ The world in which I would like to live in the year 2020." Below is an essay by one of the students. Work in pairs. Read and answer the questions about it.

(Trường em tổ chức cuộc thi cho học sinh viết về “ Thế giới trong đó muốn sống vào năm 2020." Dưới đây là bài luận cùa một trong những học sinh đó. Làm việc từng đôi. Đọc và trả lời câu hỏi về nó.)

My ideal world would be a peaceful one. There are no wars or conflicts between nations. People won't have to live under the threat of terrorism but all live together in harmony. Everyone has a job to do, and there is a good healthy standard of living for all. I would also wish to live in a clean healthy environment with less noise and less pollution. There are more and larger parks where children can play and wildlife can be protected. But mv main desire is to see people less materialistic, less selfish, less violent and more loving than they are now.

1. What are the student’s concerns about:

(Các mối quan tâm của học sinh về)

- world peace? (hòa bình thế giới?)

- employment? (việc làm?)

- the environment? (môi trường?)

- the people? (người dân?)

2. Are your concerns similar to those?

(Các mối quan tâm của bạn có giống với những điều đó?)

3. Do you have other concerns? What are they?

(Bạn có những mối quan tâm khác không? Đó là gì?)

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Thế giới lí tưởng của em là một thế giới hòa bình. Không có chiến tranh hoặc xung đột giữa các dân tộc. Người dân sẽ không phải sống dưới sự đe dọa của chủ nghĩa khủng bố. nhưng tất cả sống trong hòa hợp với nhau. Mọi người có công việc để làm. và tất cả có mức sống rất khoẻ mạnh. Em cũng ước ao sống trong môi trường trong sạch, lành mạnh với ít tiếng ồn hơn và ít ô nhiễm hơn. Có nhiều công viên lớn hơn và rộng hơn nơi đó trẻ con có thể nô đùa và động vật hoang dã có thể được bảo vệ. Nhưng ước mơ chính của em là tất cả mọi người ít chú trọng vật chất hơn, ít vị kỉ hơn, ít bạo lực hơn và yêu thương nhau hơn hiện nay.

Lời giải chi tiết:

1. The student concerns about

(Các sinh viên quan ngại về)

- world peace: a peaceful world, no war, no conflicts, no threat of terrorism, and everyone lives together in harmony.

(hòa bình thế giới: một thế giới hòa bình, không chiến tranh, không xung đột, không đe doạ khủng bố, và mọi người sống cùng nhau trong sự hòa hợp.)

- living environment for all beings: clean and healthy, less noise, less pollution, more and larger parks, wildlife is protected.

(môi trường sống cho tất cả chúng sinh: sạch sẽ và lành mạnh, ít tiếng ồn, ô nhiễm ít hơn, công viên nhiều hơn và lớn hơn, động vật hoang dã được bảo vệ.)

- employment: everyone has a job.

(việc làm: mọi người đều có một công việc.)

- people’s lifestyle: less materialistic, less selfish, less violent, and more loving.

(lối sống của người dân: ít vật chất, ít ích kỷ, ít bạo lực, và yêu thương hơn.)

2. Yes. I have the same concerns as his.

(Có. Tôi cũng có những mối quan tâm như anh ấy.)

3. No, I don’t.

(Không, tôi không.)

Bài 2

Task 2: Write about the ideal world in which you would like to live in the year 2020, using the ideas you have discussed in Task 1.

(Viết về một thế giới lí tường trong đó em muốn sống vào năm 2020, dùng những ý tưởng em đã thảo luận ở Task 1.)

Lời giải chi tiết:

I would like to live in a peaceful and clean world. I would also wish in the future, all cars that run on petrol would be replaced by solar cars, so the environment will become very cleaner and healthier. There will be less air pollution around us. We won`t be disturbed by the noise of vehicles. Our children will have larger parks to play in. Everyone has a good job. When people have good jobs, they will not have any conflicts. Their living standards will be improved. At that time all of us will be living in harmony. Everybody will be less selfish, less violent, and more loving. My main desire is a peaceful world, in which, there will be no war, no threat of terrorism.

Tạm dịch:

Tôi muốn sống trong một thế giới hòa bình và trong lành. Tôi cũng muốn trong tương lai, tất cả những chiếc xe chạy bằng xăng sẽ được thay thế bằng ô tô năng lượng mặt trời, vì vậy môi trường sẽ trở nên sạch hơn và trong lành hơn. Sẽ có ít ô nhiễm không khí xung quanh chúng ta. Chúng ta sẽ không bị quấy rầy bởi tiếng ồn của xe cộ. Con cái của chúng ta sẽ có những công viên lớn để chơi. Mọi người đều có một công việc tốt. Khi người ta có việc làm tốt, họ sẽ không có xung đột. Mức sống của họ sẽ được cải thiện. Vào thời điểm đó tất cả chúng ta sẽ sống trong sự hòa hợp. Mọi người sẽ ít ích kỷ, ít bạo động, và yêu thương hơn. Mong muốn chính của tôi là một thế giới hòa bình, trong đó, sẽ không có chiến tranh, không có mối đe dọa khủng bố.


Bình chọn:
4.4 trên 17 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.