Giải bài tập tiếng Anh 12, Tiếng Anh 12 - Để học tốt tiếng Anh 12 Unit 14 : International Organizations - Các Tổ Chức Quố..

Writing - Unit 14 trang 158 Tiếng Anh 12


Work in groups. Discuss the question: "Which inte ational organizations would you like to work for: WWF, WHO or the UN? Explain your choice. Use the following suggestions.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Task 1

Task 1: Work in groups. Discuss the question: Which international organizations would you like to work for: WWF, WHO or the UN? Explain your choice. Use the following suggestions.

• Have an opportunity to live abroad

• Use English at work

• Help improve international health care

• Travel all over the world

• Have high salary

• Do research on rare plants and animals

• Be good at biology

• Do medical research

• Meet different people

• Do charity and volunteer work

• Work in remote and mountainous areas

• Protect endangered species

Tạm dịch:

Làm  việc từng nhóm. Thảo luận câu hỏi: Em muốn làm việc cho tổ chức quốc tế nào ,WWF, WHO hay Liên Hiệp Quốc? Giải thích sự chọn của em. Dùng những  ý đề nghị sau sau.

- có cơ hội sống ngoại quốc

- sử dụng tiếng Anh khi làm việc

-  giúp cải tiến sự chăm sóc sức khoẻ

- du lịch khắp thế giới

- có lương cao

- nghiên cứu những động thực vật quý hiếm

- giỏi về sinh học

- nghiên cứu y học

- gặp gỡ nhiều người

- làm những công tác từ thiện và tự nguyện

- làm việc ở những núi hẻo lánh

- bảo vệ những chủng loại đang lâm nguy.

Lời giải chi tiết:

If I could work for an international organization. I would like to work for WHO. When I work this organization I can:

- first, help to reduce sufferings for the sick, and the victims of an epidemic.

- have an opportunity to live abroad;

- travel all over the world;

- use English at work and meet different people:

- help to improve international health care;

- work in remote and mountainous arcas..

- do charily and volunteer work.

Tạm dịch:

Nếu tôi có thể làm việc cho một tổ chức quốc tế. Tôi muốn làm việc cho WHO. Khi tôi làm việc cho tổ chức này, tôi có thể:

- Thứ nhất, giúp giảm bớt đau khổ cho người bệnh, và các nạn nhân của bệnh dịch.

- Có cơ hội sống ở nước ngoài;

- Du lịch khắp thế giới;

- Sử dụng tiếng Anh tại nơi làm việc và gặp gỡ những người khác nhau;

- Giúp cải thiện chăm sóc sức khoẻ quốc tế;

- Làm việc ở vùng núi xa xôi và miền núi;

- Làm công việc từ thiện và tình nguyện.

Task 2

Task 2: Suppose you were offered a job with one of the above international organizations, which one would you like to choose? Write a paragraph of about 100 words expressing the reasons why you choose the organization.

(Giả sử em được đề nghị một việc làm cho một trong những tổ chức quốc tế trên, em muốn chọn tổ chức nào? Viết một đoạn văn khoảng 100 từ giải thích lí do em chọn tổ chức đó.)

Lời giải chi tiết:

If I were offered a job with one of the international organizations, I would choose UNEP (the United Nations Environment Programme). I work for this programme for a number of reasons.

First, I have an opportunity, with my colleagues and companions, to protect and conserve our living environment, which is the most important condition for all beings on this planet. As we all know, our living environment, at present, is being terribly destroyed and damaged. And this has resulted in how many natural disasters which occurred ill many places and look a lot of lives.

Therefore if we do not take any measures to stop it, no species of beings - humans, plants and animals - can exist on this world in the future.

Tạm dịch:

Nếu tôi được mời làm việc với một trong các tổ chức quốc tế, tôi sẽ chọn UNEP (Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc). Tôi làm việc cho chương trình này cho một nunmber lý do.

Thứ nhất, tôi có cơ hội, với đồng nghiệp và bạn đồng hành của tôi, để bảo vệ và bảo tồn môi trường sống của chúng tôi, đây là điều kiện quan trọng nhất cho tất cả chúng sinh trên hành tinh này. Như tất cả chúng ta đều biết, môi trường sống của chúng ta, hiện nay, đang bị huỷ hoại và tàn phá khủng khiếp. Và điều này đã dẫn đến bao nhiêu thiên tai xảy ra nhiều nơi bệnh và nhìn rất nhiều cuộc sống.  

Do đó, nếu chúng ta không có biện pháp để ngăn chặn nó, không có loài sinh vật - con người, thực vật và động vật nào - có thể tồn tại trên thế giới này trong tương lai.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 52 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD