Giải bài tập tiếng Anh 12, Tiếng Anh 12 - Để học tốt tiếng Anh 12 Unit 8: Life In The Future - Cuộc Sống Ở Tương Lai

Listening- Unit 8 trang 88 Tiếng Anh 12


Work in pairs. Discuss the question : "Which of the following factors do you think might help people have a long and healthy life?"

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Before

BEFORE YOU LISTEN

Work in pairs. Discuss the question : "Which of the following factors do you think might help people have a long and healthy life?"

(Làm việc từng đôi. Thảo luận câu hỏi “Em nghĩ yếu tố nào trong những, yếu tố sau có thể giúp dân chúng có cuộc sống lâu và khoẻ mạnh?”)

eating healthy food (ăn uống lành mạnh)

laughing a lot (cười nhiều)

drinking a lot (uống nhiều)

doing exercise (tập thể dục)

going to bed early  (đi ngủ sớm)

eating a lot of meat  (ăn nhiều thịt)

Listen and repeat.

(Nghe và nhắc lại.)

incredible /ɪnˈkredəbl/         

fatal /ˈfeɪtl/          

centenarian /ˌsentɪˈneəriən/

eradicated /ɪˈrædɪkeɪtɪd/

life expectancy /ˈlaɪf ɪkspektənsi/

eternal life /ɪˈtɜːnl laɪf/

Lời giải chi tiết:

A: Which of the suggested factors do you think might help people to have a long and healthy life?

(Bạn nghĩ những yếu tố nào có thể giúp mọi người có cuộc sống thọ và lành mạnh?)

B: Well, I think it's eating healthy foods and doing exercise.

(À, tôi nghĩ là  ăn thực phẩm lành mạnh và tập thể dục.)

A: But I’m told that “early to bed and early to rise make man wise, ... and healthy.”

(Nhưng tôi được nói rằng "đi ngủ sớm và thức dậy sớm làm cho người minh mẫn, ... và khỏe mạnh.")

B: Besides we should have a moderate diet in eating and drinking, for example not eating too much or drinking too much, specially hard drinks.

(Bên cạnh đó chúng ta nên có chế độ ăn uống vừa phải trong ăn uống, ví dụ không ăn quá nhiều hoặc uống quá nhiều, đặc biệt là đồ uống mạnh.)

A: In addition, in my opinion, we should have the moments of relaxation in life and avoid being strapped in stressful situations.

(Ngoài ra, theo ý kiến của tôi, chúng ta nên có những khoảnh khắc thư giãn trong cuộc sống và tránh bị mắc vào những tình huống căng thẳng.)

While Audio

WHILE YOU LISTEN

Listen to the interview about people’s life expectancy in the future and do the tasks that follow.

(Nghe bài đối thoại về tuổi thọ của con người trong tương lai và làm những bài tập kèm theo.)

Dr. David, a Dutch biologist, is being interviewed about people’s life expectancy in the future.

Interviewer: Many scientists predict that in the 21st century people will be living into the incredible age of 130. What do you think about it?

Dr. David: Well, I quite agree with them. They have reasons to be confident about that

Interviewer: What are the reasons?

Dr. David: In fact their prediction is based on research and on the fact that the centenarian population is mushrooming as our general health improves.

Interviewer: Can you explain this further?

Dr. David: A century ago, average age expectancy in Europe was 45. Today, providing we look after ourselves, eat more healthily, cut down on things like butter, alcohol and cigarettes, we can add nearly 35 years to that figure.

Interviewer: So these are the factors that help people live longer.

Dr. David: Yes. But the most important factor is the development in medical science.

Interviewer: What do you mean?

Dr. David: Nobody die from old age, but just from diseases that affect people when they get older.

Interviewer: So scientists are trying to find cures for fatal diseases like cancer and AIDS?

Dr. David: Right. Nowadays, about 50% of cancers are curable, and I really believe that within 30 years this will increase to 80%. And in ten years' time. AIDS will also be brought under control, too.

Interviewer: That sounds interesting. What about living forever?

Dr. David: So far. Eternal life is just science fiction. But with the advance of science, it's not impossible.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Tiến sĩ David, nhà sinh học người Hà Lan, đang được phỏng vấn về tuổi thọ của người dân trong tương lai.

Người phỏng vấn: Nhiều nhà khoa học dự đoán rằng trong thế kỷ 21 mọi người sẽ sống ở tuổi 130 một cách đáng kinh ngạc. Bạn nghĩ gì về nó? 

Tiến sĩ David: Vâng, tôi hoàn toàn đồng ý với họ. Họ có lý do để tự tin về điều đó.

Người phỏng vấn: Lý do là gì?

Tiến sĩ David: Thực tế, dự đoán của họ dựa trên nghiên cứu và trên thực tế là số người sống hơn 100 tuổi đang bùng nổ khi sức khoẻ tổng quát của chúng ta cải thiện.

Người phỏng vấn: Bạn có thể giải thích điều này rõ hơn không?

Tiến sĩ David: Cách đây một thế kỷ, tuổi thọ trung bình ở châu Âu là 45. Hôm nay, chúng ta tự chăm sóc bản thân, ăn uống lành mạnh hơn, cắt giảm các thứ như bơ, rượu và thuốc lá, chúng ta có thể thêm gần 35 năm cho con số đó.

Người phỏng vấn: Vậy đây là những yếu tố giúp con người sống lâu hơn.

Tiến sĩ David: Vâng. Nhưng yếu tố quan trọng nhất là sự phát triển về y tế khoa học.

Phỏng vấn viên: Ý bạn là sao nhỉ?

Tiến sĩ David: Không ai chết vì tuổi già, mà chỉ là do bệnh tật ảnh hưởng đến con người khi họ già đi.

Người phỏng vấn: Vì vậy, các nhà khoa học đang tìm cách chữa trị các bệnh chết người  như ung thư và AIDS?

Tiến sĩ David: Đúng vậy. Ngày nay, khoảng 50% bệnh ung thư có thể chữa được, và tôi thực sự tin rằng trong vòng 30 năm sẽ tăng lên 80%. Và trong 10 năm tới, AIDS cũng sẽ được kiểm soát.

Người phỏng vấn: Nghe có vẻ hay đấy. Còn cuộc sống mãi mãi thì sao?

Tiến sĩ David: Cho đến nay, cuộc sống vĩnh cửu chỉ là khoa học viễn tưởng. Nhưng với sự tiến bộ của khoa học, nó không phải là không thể.

While 1

Task 1: Decide whether the statememts are true (T) or false (F).

(Quyết định những câu nói đúng (T) hay sai (F).)

1. Nobody can predict how long we will be able to live in the 21th century.

2. People’s general health will improve because they eat a lot of mushrooms.

3. Nowadays, If people look after themselves, they can live to be 90.

4. Within 30 years, 80% of cancers will be curable.

5. Eternal life isn't impossible.

Lời giải chi tiết:

1. False 

Nobody can predict how long we will be able to live in the 21th century.

(Không ai có thể dự đoán thời gian chúng ta sẽ có thể sống được thế kỷ 21.)

Audio: “Many scientists predict that in the 21st century people will be living into the incredible age of 130.

2. False 

People’s general health will improve because they eat a lot of mushrooms.

(Sức khỏe tổng thể của người dân sẽ cải thiện vì họ ăn nhiều nấm.)

Audio:In fact their prediction is based on research and on the fact that the centenarian population is mushrooming as our general health improves. Mushroom (v) trong trường hợp này là bùng nổ (động từ)

3. False 

Nowadays, If people look after themselves, they can live to be 90.

(Ngày nay, nếu người ta tự chăm sóc mình, họ có thể sống đến 90.)

Audio:A century ago, average age expectancy in Europe was 45. Today, providing we look after ourselves, eat more healthily, cut down on things like butter, alcohol and cigarettes, we can add nearly 35 years to that figure. => 35 + 45 = 80

4. True

Within 30 years, 80% of cancers will be curable.

(Trong vòng 30 năm, 80% bệnh ung thư sẽ được chữa khỏi.)

Audio: Nowadays, about 50% of cancers are curable, and I really believe that within 30 years this will increase to 80%.

5. True

Eternal life isn't impossible.

(Cuộc sống vĩnh cửu không phải là không thể.)

Audio: So far. Eternal life is just science fiction. But with the advance of science, it's not impossible.

While 2

Task 2: Listen again and answer the questions about-the- interview.

(Nghe lại và trả lời câu hỏi về cuộc phỏng vấn.)

1. What are the factors that help people have longer life expectancy according to Dr. Davis?

(Các nhân tố giúp mọi người có tuổi thọ dài hơn theo Tiến sĩ Davis?)

2. Which factor is the most important one? Why?

(Yếu tố nào quan trọng nhất? Tại sao?)

3. What will we have been able to do about AIDS in ten years' time? 

(Chúng ta có thể làm gì với AIDS trong 10 năm?)

Lời giải chi tiết:

1. They are eating more healthily, cutting down on things like butter, alcohol and cigarettes.

(Họ đang ăn uống lành mạnh hơn, cắt giảm những thứ như bơ, rượu và thuốc lá.)

Audio: “Today, providing we look after ourselves, eat more healthily, cut down on things like butter, alcohol and cigarettes

2. It's the development in medical science, because many new medicines and new therapies on treatments as well as modern equipment will be invented.

(Đó là sự phát triển của khoa học y khoa, bởi vì sẽ có nhiều loại thuốc mới và phương pháp điều trị mới cũng như các thiết bị hiện đại.)

Audio: “But the most important factor is the development in medical science.

3. In ten years' time, AIDS will also be brought under control.

(Trong 10 năm tới, AIDS cũng sẽ được kiểm soát.)

Audio: And in ten years' time. AIDS will also be brought under control, too.

After

AFTER YOU LISTEN

Work in pairs. Discuss the advantages and disadvantages of having a very long life.

(Làm việc từng đôi. Thảo luận điều lợi và bất lợi của việc có cuộc sống trường thọ.)

 

Lời giải chi tiết:

A: What do you think about having a very long life? Whether doesn't it bring about advantages or not?

(Bạn nghĩ gì về việc có một cuộc sống rất dài? Liệu sống thọ có  mang lại lợi ích hay không?)

B: Well, if you ask me, living a very long life is an advantage.

(À, nếu bạn hỏi tôi, sống tho rất có ích.)

A: Why?

(Tại sao?)

B: First, people can do things they want to do. Secondly they can enjoy life more.

(Thứ nhất, mọi người có thể làm những điều họ muốn làm. Thứ hai họ có thể tận hưởng cuộc sống nhiều hơn.)

A: I see. Old people can help their children or grandchildren by giving them experience and good advice.

(Tôi hiểu. Người già có thể giúp con cái hoặc cháu của mình bằng cách cho họ kinh nghiệm và lời khuyên tốt.)

B: And “Old grandparents and parents is a wonderdful grace for children” because they have a precious opportunity to show their filial duties.

(Và "Ông bà và cha mẹ là một ân huệ kỳ diệu cho trẻ con" bởi vì họ có một cơ hội quý báu để thể hiện bổn phận hiếu thảo của mình.)

A: But living a very long life does, actually, have some disadvantages.

(Nhưng sống quá thọ, thực ra, có một số bất lợi.)

B: What makes you have that idea?

(Sao bạn lại nghĩ thế?)

A: Very old people are usually too weak, so they hardly do anything and they can get ill easily.

(Người già rất yếu, vì vậy họ hầu như không làm bất cứ điều gì và họ dễ bị mắc bệnh.)

B: You mean they will become a burden for their children.

(Ý bạn là họ sẽ trở thành gánh nặng cho con cái của họ.)

A: And for society, too. Additionally, very old people themselves feel lonely because their children and grandchildren have grown up and are busy with their daily work and own lives.

(Và đối với xã hội nữa. Thêm vào đó, những người già thường cảm thấy cô đơn vì con cái và cháu của họ đã lớn lên và bận rộn với công việc hàng ngày và cuộc sống của họ.)

B: And their peers are dead.

(Các bạn đồng lứa của họ đã chết.)

A: So in a rather pessimist view, long life is not completely happy but it gives a contribution to the world’s population growth, instead.

(Theo quan điểm bi quan, cuộc sống lâu dài không hoàn toàn hạnh phúc nhưng thay vào đó, nó đóng góp vào sự tăng trưởng dân số thế giới.)

B: It’s impossible to reject that factor, of course.

(Tất nhiên, không thể phủ nhận điều đó.)


Bình chọn:
4 trên 31 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD