Tiếng Anh 12 Unit 5: Higher Education - Giáo Dục Đại Học

Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 5 Tiếng Anh 12


Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) tiếng Anh 12 unit 5

UNIT 5. HIGHER EDUCATION

[GIÁO DỤC SAU TRUNG HỌC]

- application form /ˌæplɪˈkeɪʃn/ /fɔːm/(n): đơn xin học

⟹ applicant /ˈæplɪkənt/ (n): người xin học

- blame /bleɪm/(v): đỗ lỗi,chịu trách nhiệm

- daunt /dɔːnt/ (v): àm nản chí

- mate /meɪt/ (n): bạn bè

- scary /ˈskeəri/ (v): sợ hãi

- campus /ˈkæmpəs/ (n): khu sân bãi của trường

- college /'kɔlidʒ/ (n): trường đại học

- roommate/'rummeit/ (n): bạn chung phòng

- notice /'noutis/ (v): chú ý, (n): thông cáo

- midterm /'midtə:m/ (n): giữa năm học

- graduate /ˈɡrædʒuət/(v): tốt nghiệp

- amazing /əˈmeɪzɪŋ/(a): làm kinh ngạc

- probably /ˈprɒbəbli/ (adv):hầu như chắc chắn

- creativity /ˌkriːeɪˈtɪvəti/(n): óc sáng tạo

- knowledge /'nɔlidʒ/ (n): kiến thức

- socially /sou∫əli/ (adv): dễ gần gũi

- plenty /'plenti/ (n): sự có nhiều

- appointment /ə'pɔintmənt/ (n): cuộc hẹn

- experience/iks'piəriəns/ (n): kinh nghiệm

- request /ri'kwest/ (n): lời yêu cầu

- agricultural /ˌæɡrɪˈkʌltʃərəl/ (a):(thuộc)nông nghiệp

- tutorial /tju:'tɔ:riəl/ (a): (thuộc) gia sư

- lecturer /'lekt∫ərə/ (n):giảng viên đại học

- undergraduate course /ˌʌndəˈɡrædʒuət//kɔːs/ : khoá học đại học

- surgery /'sə:dʒəri/ (n): khoa phẫu thuật

- talented /ˈtæləntɪd/ (a): có tài

- leader /'li:də/ (n): người lãnh đạo

- prospective /prəs'pektiv/ (a): sắp tới

- admission /əd'mi∫n/ (n): tiền nhập học

- scientific /,saiən'tifik/ (a): (thuộc) khoa học

- regret /ri'gret/ (v): hối tiếc

- undergo /,ʌndə'gou/ (v): chịu đựng

- establishment /is'tỉbli∫mənt/ (n) sự thành lập

- evolve /i'vɔlv/ (v): tiến triển

- decade /'dekeid/ (n): thập kỷ

- tremendous /tri'mendəs/ (a): ghê gớm;to lớn

- statistics /stə'tistiks/ (n): số liệu thống kê

- scholar /'skɔlə/ (n): học giả

- relatively /'relətivli/ (adv): tương đối;vừa phải

- global /'gloubəl/ (a): toàn cầu

- policy /'pɔləsi/ (n): đường lối/ chính sách

- weakness /'wi:knis/ (n): nhược điểm

- ability /ə'biliti/ (n): khả năng

- strength/streŋθ/ (n): sức mạnh

- aptitude /ˈæptɪtjuːd/(n): năng khiếu

- counselor ˈkaʊnsələ(r)/ (n): cố vấn

- self-sufficient /,self sə'fi∫ənt/ (a): tự phụ

- workforce /'wə:k'fɔ:s/ (n):lực lượng lao động

- emphasize /'emfəsaiz/ (v): nhấn mạnh

- attainment /ə'teinmənt/ (n): sự đạt được

- conduct /'kɔndʌkt/ (v): hướng dẫn;(n):hạnh kiểm

- significant /sig'nifikənt/ (a): có ý nghĩa

- rank /ræŋk/ (a): rậm rạp; (n): cấp

- fluent /'flu:ənt/ (a): chính xác và dễ dàng

- remarkable /ri'mɑ:kəbl/ (a): đáng chú ý

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.3 trên 12 phiếu

Các bài liên quan:

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Anh lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.


Gửi bài