Language focus - Unit 12 trang 135 Tiếng Anh 12

Bình chọn:
3.7 trên 19 phiếu

Which of the following verbs can have an object, and which cannot? (Động từ nào trong các động từ sau có một túc từ, và động từ nào không?)

LANGUAGE FOCUS

  • Pronunciation: Elision (nuốt âm)
  • Grammar: Transitive and intransitive verbs  (nội động từ và ngoại động từ)


I. PRONUNCIATION

Listen and repeat

(Nghe và nhắc lại)

Click tại đây để nghe:

 

grandmother   /ˈɡrænmʌðə(r)/

handsome  /ˈhænsəm/       

castle  /ˈkɑːsl/

postman  /ˈpəʊstmən/

family /ˈfæməli/

garden /ˈɡɑːdn/

awful /ˈɔːfl/

interest /ˈɪntrəst/

history /ˈhɪstri/

Edinburgh

 

Practise reading these sentences.

(Luyện tập đọc những câu sau)

Click tại đây để nghe:

 

1. My grandmother is very interested in history. (Bà tôi rất quan tâm đến lịch sử.)

2. There are a lot of old castles in Edinburgh. (Có rất nhiều lâu đài cổ ở Edinburgh.)

3. I saw a handsome postman entering the garden. (Tôi thấy một người giao thư đẹp trai bước vào khu vườn.)

4. My family paid a visit to that castle two years ago. (Gia đình tôi đã đến thăm lâu đài cách đây hai năm.)

5. The meal was awful this evening.  (Bữa ăn tối nay rất tệ.)

Tạm dịch:

 

II. GRAMMAR

Exercise 1: Which of the following verbs can have an object, and which cannot?

(Động từ nào trong các động từ sau có bổ ngữ theo sau, và động từ nào không?)

sleep (ngủ)        read(đọc)         write (viết)          lie (nằm)         meet (gặp gỡ)         occur (xảy ra)

grow (lớn)        help (giúp đỡ)         arrive (đến)        rain (mưa)      exist (tồn tại)           climb (leo trèo)

Hướng dẫn giải:

a. Transitive verbs (ngoại động từ) : read, write, meet, help, grow, climb

b. Intransilive verbs (nội động từ): sleep, arrive, lie, rain, exist, occur

 

Exercise 2: Which verbs in the following sentences are T (transitive) and which are I (intransitive). Tick the right column.

(Động từ nào trong những câu sau là T (ngoại động lừ), động từ nào là nội động từ (I). Ghi dấu cột đúng.)

1. A serious accident happened yesterday.

=> I

giải thích: vì sau “happened” không có bổ ngữ hay tân ngữ theo sau)

Tạm dịch: Một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra hôm qua.

2. The customer bought a lot of butter.

=> T

giải thích: vì sau “bought” có “a lot of butter” làm bổ ngữ.

Tạm dịch:Vị Khách hàng đã mua rất nhiều bơ.

3. Our team won the game.

=> T

giải thích: sau “won” có “the game” làm bổ ngữ.

Tạm dịch: Nhóm của chúng tôi đã thắng cuộc chơi.

4. Their team won yesterday.

=> I

giải thích: sau “won” không có bổ ngữ hay tân ngữ, yesterday là trạng từ

Tạm dịch: Đội của họ đã thắng hôm qua.

5. Alice arrived at six o’clock.

=> I

giải thích: sau “arrived” không có bổ ngữ hay tân ngữ, “at six o’clock” là trạng từ chỉ thời gian

Tạm dịch: Alice đến vào lúc sáu giờ.

6. They are staying at a resort hotel in San Antonio, Texas.

=> I

giải thích: vì sau “staying” không có bổ ngữ hay tân ngữ, “at a resort hotel” là trạng ngữ chỉ nơi chốn”

Tạm dịch: Họ đang ở tại một khách sạn nghỉ mát ở San Antonio, Texas.

7. The wind is blowing hard today.

=> I

giải thích: vì sau “blowing” không có bổ ngữ hay tân ngữ, “hard” là trạng ngữ bổ sung nghĩa cho blowing

Tạm dịch: Ngày nay gió đang thổi mạnh.

8. I walked to the station with my friends.

=> I

giải thích: vì sau “walked” không có bổ ngữ hay tân ngữ

Tạm dịch: Tôi đi đến nhà ga với bạn bè của tôi.

 

Exercise 3: Choose the sentences that have objects and then change them to the passive voice.

(Chọn câu có bổ ngữ và sau đó đổi sang bị động.)

1. An will pay the bill.

=> The bill will be paid by An.

giải thích: “pay” là ngoại động từ vì theo sau có “the bill” => chuyển thành câu bị động với “the bill” là chủ ngữ.

Tạm dịch: An sẽ thanh toán hóa đơn.

2. Sue will come tomorrow.

giải thích: “come” là nội động từ vì sau đó không có bổ ngữ hay tân ngữ, “tomorrow” là trạng từ chỉ thời gian. => không thể chuyển thành câu bị động

Tạm dịch: Sue sẽ đến vào ngày mai.

3. The hotel supplies towels.

=> Towels are supplied by the hotel.

giải thích: “supplies” là ngoại động từ => chuyển thành câu bị động với “towels” làm chủ ngữ.

Tạm dịch: Khách sạn cung cấp khăn ăn.

4. Accidents happen every day.

giải thích: “happen” là nội động từ nên không có bổ ngữ => không thể chuyển thành câu bị động.

Tạm dịch: Tai nạn xảy ra hàng ngày.

5. Everyone noticed my mistakes.

=> My mistakes were noticed. 

giải thích: “supplies” là ngoại động từ => chuyển thành câu bị động với “towels” làm chủ ngữ.

Tạm dịch: Mọi người đều nhận thấy những sai lầm của tôi.

6. The train arrived at three.

giải thích: “arrived” là nội động từ, “at three” là trạng từ chỉ thời gian => không thể chuyển thành câu bị động

Tạm dịch: Xe lửa đến lúc 3h.

7. The news didn't surprise me.

=> I wasn't surprised by the news.

giải thích: “surprised” là ngoại động từ => chuyển thành câu bị động với I làm chủ ngữ.

Tạm dịch: Tin tức không làm tôi ngạc nhiên.

8. Birds fly in the sky.

giải thích: “fly” là nội động từ => không thể chuyển thành câu bị động.

Tạm dịch: Chim bay trên bầu trời.

9. An old man told the story.

=> The story was told by an old man.

giải thích: “told” là ngoại động từ  => chuyển thành câu bị động với “the story” làm chủ ngữ.

Tạm dịch: Một ông lão kể câu chuyện.

10. Sue laughed loudly.

giải thích: “laugh” là nội động từ nên không thể chuyển thành câu bị động.

Tạm dịch: Sue cười lớn.

 

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Anh lớp 12 - Xem ngay

Writing - Unit 12 trang 134 Tiếng Anh 12 Writing - Unit 12 trang 134 Tiếng Anh 12

Below are the instructions for warm-up exercises before swimming. Read and match each sentence with one appropriate action.

Xem chi tiết
Listening- Unit 12 trang 132 Tiếng Anh 12 Listening- Unit 12 trang 132 Tiếng Anh 12

Look at die picture and discuss in groups whether this water sport is played: (Nhìn vào hình và thảo luận từng nhóm xem môn thể thao dưới nước này được chơi)

Xem chi tiết
Speaking - Unit 12 trang 131 Tiếng Anh 12 Speaking - Unit 12 trang 131 Tiếng Anh 12

Work in pairs. Look at the pictures and match the names with the appropriate water sports. (Làm việc từng đôi. Nhìn vào hình và ghép tên môn thể thao dưới nước thích hợp.)

Xem chi tiết
Reading - Unit 12 trang 128 Tiếng Anh 12 Reading - Unit 12 trang 128 Tiếng Anh 12

Work in pairs. Look at the picture and answer the questions.(làm việc từng đôi. Nhìn hình và trả lời câu hỏi.)

Xem chi tiết
Reading - Unit 1 Trang 12 SGK Tiếng Anh 12 Reading - Unit 1 Trang 12 SGK Tiếng Anh 12

Before you read. While you read. After you read. Task 1. Choose the sentence A, B or c that is nearest in meaning to the sentence given.

Xem chi tiết
Speaking - Unit 1 Trang 15 SGK Tiếng Anh 12 Speaking - Unit 1 Trang 15 SGK Tiếng Anh 12

Task 1. Read the following sentences and tick (✓) the ones that apply to you and your family.

Xem chi tiết
Language focus - Unit 1 trang 18 Tiếng Anh 12 Language focus - Unit 1 trang 18 Tiếng Anh 12

Pronunciation: The pronunciation of the ending ‘s’ • Grammar: Tense revision: past simple, past progressive and present perfect

Xem chi tiết
Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 1 Tiếng Anh 12 Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 1 Tiếng Anh 12

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh 12 unit 1

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2020, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới nâng cao.