Tiếng Anh 12 Unit 9: Deserts - Sa Mạc

Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 9 Tiếng Anh 12


Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) tiếng Anh 12 unit 9

UNIT 9. DESERTS

[ SA MẠC]

- almost /'ɔ:lmoust/ (adv): hầu như, gần như

- circle /ˈsɜːkl/ (n): đường tròn; (v): xoay quanh, lượn quanh

- acacia /ə'kei∫ə/ (n): cây keo

- aerial /'eəriəl/ (a): trên trời, trên không

- antelope /ˈæntɪləʊp/ (n): nai sừng tầm

- cactus /ˈkæktəs/ (n): cây xương rồng

- camel /ˈkæml/ (n): lạc đà

- colony /'kɔləni/ (n): thuộc địa, bầy, đàn

- crest /krest/ (n): đỉnh, nóc, ngọn

- dune /dju:n/ (n): cồn cát, đụn cát

- expedition /,ekspi'di∫n/ (n): cuộc thám hiểm, cuộc thăm dò

- gazelle /gə'zel/ (n): linh dương gazen

- hummock /'hʌmək/ (n): đống

- jackal /ˈdʒækl/ (n): chó hoang sa mạc

- rainfall /ˈreɪnfɔːl/ (n): lượng mưa, trận mưa rào

- slope /sloup/ (n): dốc, độ dốc

- spinife (n): cỏ lá nhọn (úc)

- stretch /stret∫/ (v): kéo dài, căng ra

- tableland /ˈteɪbllænd/ (n): vùng cao nguyên

- explore /iks'plɔ:/ (v): thám hiểm

- branch /brɑːntʃ/ (n): nhánh(sông), ngả (đường), cành cây

- lead /li:d/ (v): chỉ huy, dẫn đường

- route /ru:t/ (n): tuyến đường; lộ trình, đường đi

- grass /ɡrɑːs/ (n): cỏ,(v): trồng cỏ

- corridor /'kɔridɔ:/ (n): hành lang

- parallel /ˈpærəlel/ (a): song song, tương tự

- eastward /'i:stwəd/ (a)(n): hướng đông

- network /'netwə:k/ (n): mạng lưới, hệ thống

- loose (a): lỏng,mềm (v): thả lỏng

- wide /waid/ (a): rộng

- survey /'sə:vei/ (v):quan sát, sự điều tra

- aborigine /ˌæbəˈrɪdʒəni/ (n): thổ dân, thổ sản

- steep /stiːp/ (n):(a): dốc

- enormous /i'nɔ:məs/ (a): to lớn, khổng lồ

- interpreter /in'tə:pritə/ (n):người phiên dịch

- eucalyptus /ju:kə'liptəs/ (n): cây bạch đàn

- frog /frɔg/ (n): con ếch

- horse /hɔ:s/ (n):  ngựa

- crocodile /'krɔkədail/ (n): cá sấu

- lizard /lizəd/ (n): con thằn lằn

- goat /gout/ (n): con dê

- rabbit /ˈræbɪt/ (n): con thỏ

- sheep /∫i:p/ (n): con cừu

- Walkman (n): máy cát-xét nhỏ

- buffalo /'bʌfəlou/ (n): con trâu

- cow /kau/ (n): bò cái

- blanket /ˈblæŋkɪt/ (n): mền, chăn

- mosquito /məs'ki:tou/ (n): con muỗi

- agent /'eidʒənt/ (n): tác nhân, đại lý

- needle /ni:dl/ (n): kim, khu, lách qua

- cause /kɔ:z/ (n): nguyn nhn,(v): gây ra

- similar /'similə/(a):(n): giống nhau,tương tự

- petroleum /pə'trouliəm/ (n): dầu mỏ

- firewoo d /'faiəwud/(n): củi

- plant /plɑːnt/ (n): thực vật

- growth /ɡrəʊθ/ (n): sự phát triển, sự gia tăng

Loigiaihay.com 

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
3.6 trên 10 phiếu

Các bài liên quan:

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Anh lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.


Gửi bài