SGK Tiếng Anh 12 Unit 10: Endangered Species - Các Chủng Loại Bị Lâm Nguy

GRAMMAR - Unit 10


1. a. MAY - MIGHT : diễn tả điều gì có thể xảy ra hoặc không chắc chấn.

   GRAMMAR

   Revision : Modals : MAY, MIGHT. MUST, MUSTN’T NEEDN’T

   1. a. MAY - MIGHT : diễn tả điều gì có thể xảy ra hoặc không chắc chấn.

       e.g.: The director might come back this weekend.

                (Giám đốc có thể trở về ngày cuối tuần này.)

              I may have some news for you. (Tôi có thể có tin cho bạn.)

      MIGHT : bao hàm khả năng có thể xảy ra ít hơn. COULD có thể dùng thay cho MAY / MIGHT.

       e.g.: - Where will you go this weekend?

              - I could go to the seaside. /I may go to the seaside.

      b. dùng trong câu yêu cầu lịch sự, hoặc xin hay cho phép.

         e.g.: - May I use your phone?

              - Yes, you may. / Sorry, you may not.

      c. dùng cho lời chúc hay diễn tả niềm hi vọng.

         e.g.: May you be happy!.(Chúc bạn hạnh phúc!.)

   2. MUST-MUSTN’T   

     a. MUST : diễn tả :

     a1. sự bắt buộc - cần thiết

        e.g.: You must stop saying such things.

               (Bạn phải ngưng nói những điều như thế.)

               They must study hard for their next exam.

               (Chúng phải học chăm cho kì thi kế.)

      a2. lời kết luận điều gì do có dấu hiệu / chứng cớ hiện tại.

        e.g.: Bill looks so anxious. He must have a problem.

              (Bill trông có vẻ vô cùng lo lắng. Chắc hẳn anh ấy gặp khó khăn.)

      a3. lời khuyên có tính cần thiết.

        e.g.: This book is very useful. You must buy it.

               (Cuốn sách rất hữu dụng. Bạn nên mua nó.)

      b. MUSTN’T (không được): diễn tả sự ngăn cấm (a prohibition),

        e.g.: You mustn’t be rude to old people.

               (Bạn không được vô lễ với người già.)

   3. NEEDN'T = DON'T / DOESN'T  HAVE  TO: không cần, không phải, phản nghĩa của MUST.

        e.g.: Musi you read this book? (Bạn phải đọc cuốn sách này không?)

                No, I needn’t. / Yes, I must.

   4. Khác biệt giữa MUST và HAVE TO. (Differences between MUST and HAVE TO)

        MUST : sự cần thiết hay bắt buộc có tính chủ quan.

        e.g.: I must study for the exams. (Tôi phải học cho  kì thi.)

        HAVE TO : sự cần thiết hay bắt buộc có tính khách quan,

         e.g.: His eyes are weak. He has lo wear glasses.

                 (Mắt anh ấy yếu. Anh phải mang kính.)


Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

Các bài liên quan:

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Anh lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.


Hỏi bài