Tiếng Anh 12 Unit 5: Higher Education - Giáo Dục Đại Học

Language focus - Unit 5 trang 58 Tiếng Anh 12


Complete the sentences, using conditional sentences type I. (Hoàn chỉnh câu, dùng câu điều kiện loại I.)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Pronunciation

Stress in words of more than three syllables

(Ngữ âm: Trọng âm của từ có nhiều hơn 3 âm tiết)

Task 1. Listen and repeat

(Nghe và nhắc lại)

Click tại đây để nghe:

 

economics  /ˌiːkəˈnɒmɪks/: ngành kinh tế

psychology    /saɪˈkɒlədʒi/: tâm lý học

philosophy   /fəˈlɒsəfi/: triết học

engineering   /ˌendʒɪˈnɪərɪŋ/: kĩ thuật

sociology  /ˌsəʊsiˈɒlədʒi/: xã hội học

mathematics   /ˌmæθəˈmætɪks/: toán học

geographical   /ˌdʒiːəˈɡræfɪkl/: địa lý

archeology   /ˌɑːkiˈɒlədʒi/: khảo cổ học

Task 2. Practise reading these sentences (thực hành đọc những câu sau đây)

Click tại đây để nghe:

 

-  Socio-linguistics is his favourite subject at the university. (Ngôn ngữ học-xã hội là môn học ưa thích của anh ấy tại trường đại học.)

-  English language proficiency requirements for undergraduate courses such as engineering and mathematics are considerably demanding. (Các yêu cầu về trình độ tiếng Anh cho các khóa học đại học như kỹ thuật và toán học là rất cần thiết.)

- Some geographical names in Australia are very difficult to remember. (Một số tên địa lý ở Úc rất khó nhớ.)

- The entrance examination to universities in Vietnam always takes place in July. (Kỳ thi vào các trường đại học ở Việt Nam luôn diễn ra vào tháng 7.)

- Mathematics, Geography and Economics are his favourite subjects at Ha Noi National University. (Toán, Địa lý và Kinh tế là môn học ưa thích của anh ta tại Đại học Quốc gia Hà Nội.)

Grammar

Conditional sentences (câu điều kiện)

Exercise 1: Complete the sentences, using conditional sentences type I.

(Hoàn thành câu, sử dùng câu điều kiện loại I.)

1. If you fail the GCSE examination, ………………

Trả lời: If you fail the GCSE examination, you will not be allowed to take the entrance examination to the university.

Tạm dịch: Nếu bạn không thi GCSE, bạn sẽ không được phép dự thi vào một trường đại học. 

2. You won't be able to get into the examination room if……………… 

Trả lời: You won't be able to get into the examination room if you are ten minutes late or forget to bring your necccsary papers.

sử dụng câu điều kiện loại I (giả định ở hiện tại) S + V(s,es), S + will + V.

Tạm dịch: Bạn sẽ không thể vào phòng thi nếu bạn chậm trễ mười phút hoặc quên mang theo giấy tờ cần thiết của mình.  

3. If you don't send the application form on time……………

Trả lời:  If you don't send the application form on time, you will not be allowed to take the exam.

- sử dụng câu điều kiện loại I

Tạm dịch: Nếu bạn không gửi mẫu đơn đúng hạn, bạn sẽ không được phép thi.  

4. If you don't have a reference letter,………………

Trả lời: If you don't have a reference letter, you can’t get the application form.

- sử dụng câu điều kiện loại I

Tạm dịch: Nếu bạn không có thư giới thiệu, bạn không thể lấy mẫu đơn.

5. Unless you show your identity card………………

Trả lời: Unless you show your identity card, you won’t be allowed to enter the exam room.

- sử dụng câu điều kiện loại I

Tạm dịch: Trừ khi bạn cho thấy thẻ chứng minh của bạn, bạn sẽ không được phép vào phòng thi.

 

Exercise 2: Express these situations using the conditional sentence type II.

(Diễn tả những tình huống này dùng câu điều kiện loại II.)

1. She doesn't have a car. She doesn't go out in the evening.

Trả lời: If she had a car, she would go out in the evening.

2. Sarah doesn't study hard. She hates school.

Trả lời: If she liked / loved school, she would study hard.

Tạm dịch: Sarah không học tập chăm chỉ. Cô ghét trường học.

=> Nếu cô thích / yêu trường, cô sẽ học chăm chỉ.

3. I can’t do the test. It is too difficult.

Trả lời: If the test weren’t too difficult, I could do it.

Tạm dịch: Tôi không thể làm bài kiểm tra. Nó quá khó.   

=> Nếu bài kiểm tra không quá khó, tôi có thể làm nó.

4. Peter doesn’t read a lot. He can’t find the time.

Trả lời: If Peter found the time/ had more rime, he would read a lot.

Tạm dịch:  Peter không đọc nhiều. Anh ta không có nhiều  thời gian.      

=>  Nếu Peter có nhiều thời gian, anh ấy sẽ đọc nhiều hơn.

5. I can’t translate this. I don’t speak Korean.

Trả lời: If I could speak Korean, I would translate this.

Tạm dịch: Tôi không thể dịch được điều này. Tôi không nói được tiếng Hàn.   

=> Nếu tôi nói được tiếng Hàn thì tôi sẽ dịch được cái này.   

6. They don't travel far a lot. They are afraid of flying.

Trả lời: If they weren't afraid of flying, they would travel far a lot.

Tạm dịch: Họ không đi du lịch xa nhiều. Họ sợ bay.

=> Nếu họ không sợ bay, họ sẽ đi du lịch xa nhiều.

Exercise 3: Complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets.

(Hoàn chỉnh các câu với dạng đúng của động từ trong ngoặc.)

1. If John had passed the GCSE examination, he………… (be) allowed to take the entrance examination to the university.

- sử dụng câu điều kiện loại 3: S + had  Vp2, S + would + have Vp2.

Trả lời: If John had passed the GCSE examination, he would have been allowed to take the entrance examination to the university.

Tạm dịch: Nếu John đã vượt qua kỳ thi GCSE, anh ta sẽ được phép thi vào trường đại học.  

2. If you had sent the application on time, they might……………. (call) you for an interview. I can’t understand why you didn’t.

Trả lời: If you had sent the application on time, they might have called you for an interview. I can’t understand why you didn’t.

Giải thích: sử dụng câu điều kiện loại 3: If S + had + VpII, S + would, could, might ... + have + VpII.

Tạm dịch: Nếu bạn đã gửi đơn đúng hạn, họ có thể gọi cho bạn một cuộc phỏng vấn. Tôi không thể hiểu tại sao bạn không.  

3. If John…………….(install) an alarm, the thieves wouldn’t have  broken into his house.

Trả lời: If John had installed an alarm, the thieves wouldn’t have  broken into his house.

Giải thích: Sử dụng câu điều kiện loại 3

Tạm dịch: Nếu John cài chuông báo động, bọn trộm sẽ không đột nhập vào nhà anh ta.  

4. I ………………(make) a film with him if I had been a famous director, but I was not.

Trả lời: I would have made a film with him if I had been a famous director, but I was not.

Giải thích: sử dụng câu điều kiện loại 3: S + would + have + VpII if S + had + VpII.

Tạm dịch: Nếu bạn đã nói với tôi sớm hơn, tôi sẽ đưa nó cho bạn.  

5. If you had told me earlier, I…………….(give) it to you.

Trả lời: If you had told me earlier, I would have given it to you.

Giải thích: sử dụng câu điều kiện loại 3

Tạm dịch: Nếu bạn đã nói với tôi sớm hơn, tôi sẽ đưa nó cho bạn. 

6. We would have sent you a Christmas card if we...................(have) your address.

Trả lời: We would have sent you a Christmas card if we had had your address.

Giải thích: sử dụng câu điều kiện loại 3: S + would + have + VpII if S + had + VpII.

Tạm dịch: Chúng tôi sẽ gửi thiệp Giáng sinh cho bạn nếu chúng tôi có địa chỉ của bạn. 

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 23 phiếu

Các bài liên quan:

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Anh lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.


Gửi bài