Reading - Unit 11 trang 118 Tiếng Anh 12


Work in pairs. Ask each other the following questions. (Làm việc từng đôi. Hỏi nhau những câu sau.)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Before

I. BEFORE YOU READ

Work in pairs. Ask each other the following questions.

(Làm việc theo cặp. Hỏi nhau những câu sau.)

1. Do you often read books?

(Bạn có thường xuyên đọc sách không?)

2. What kind of books do you enjoy reading most/least?

(Loại sách nào bạn thích đọc nhất / ít nhất?)

3. How do you read books?

(Bạn đọc sách như thế nào?)

Lời giải chi tiết:

1. Yes. I do. (Có.)

2. I enjoy reading books on science most, but I read novels least.

(Tôi thích đọc sách về khoa học nhất, nhưng tôi đọc tiểu thuyết ít nhất.)

3. I often read my favourite books in my free time; but when I, by chance, get an interesting book I find time to read it. In reading books, I generally scan its content first lo see if there are any interesting ideas. Then if I have more time, I read the preface. After that I find time to read it, a few pages a time.

(Tôi thường đọc những cuốn sách yêu thích trong thời gian rảnh rỗi; nhưng khi tình cờ nhận được một quyển sách thú vị, tôi sẽ cố gắng dành thời gian để đọc nó. Trong việc đọc sách, tôi thường xem qua nội dung của nó trước tiên để xem nếu có bất kỳ ý tưởng thú vị. Sau đó, nếu tôi có nhiều thời gian hơn, tôi đọc lời nói đầu. Sau đó tôi tìm thời gian để đọc vài trang một lần.)

While Text

II. WHILE YOU READ 

Read the text and do the tasks that follow.

(Đọc văn bản và làm các bài tập sau.)

On the subject of reading, Francis Bacon, who lived at about the same time as Shakespeare, wrote these words, “Some books are to be tasted, others to be swallowed, and some few to be chewed and digested.” This good advice shows how it is possible to read different types of books in different ways. For example, you might pick up a travel book and read a few pages before going to sleep. It is enough to dip into it and read bits here and there. In a word, this is “tasting”.

Some stories are for “swallowing”. Imagine that you have found a good story, and, what is even more important, the time to enjoy it. You might be on holiday, or on a long train journey. If it is a good book, you might say, “It’s so good I can’t put it down.” But not all stories belong to this class. Reviewers sometimes describe books as “hard-to-put- down”, or “hard-to-pick-up-again”.

Other books are for reading slowly and carefully. If it is a book on a subject that you are interested in, you will want to “chew and digest it”. That does not mean reading it too slowly. When you pick up a book for the first time, check that it is not too difficult. Do not start a book unless you can see from the first few pages that it is one you can easily read and understand.

Some people think that as more and more people have a television in their homes, fewer and fewer people will buy books to read. Why read when television can bring you all the information and stories with colour, picture and action? But, in fact, television has not killed reading. Today, more books of every kind are sold than ever before. Books are still a cheap way to get information and entertainment, and you can keep a book forever and read it many times. Books in the home are a wonderful source of knowledge and pleasure.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Về chủ đề đọc sách, Francis Bacon, người sống khoảng cùng thời với Shakespeare viết những lời này, "Một số sách để đọc thử, một số khác dể đọc ngấu nghiến, và ít sách đề nghiền ngẫm và để đọc và suy nghĩ." Lời khuyên hay ho này cho biết cách đọc những loại sách khác nhau với cách nhau. Chẳng hạn, bạn có thể nhặt được một quyển sách về du lịch và đọc nó vài trang trước khi ngủ. Đọc qua loa chỗ này một ít chỗ kia một ít là đủ. Tóm lại đây là “đọc thử".

Một vài câu chuyện dành để đọc ngấu nghiến. Hãy tường tượng bạn tìm được một câu chuyện hay và điều gì ngay cả quan trọng hơn thời gian dể thường thức nó. Bạn có lẽ đang đi nghỉ hè hoặc trên một cuộc hành trình dài bằng xe lửa. Nếu đó là quyển sách hay, bạn có thể nói, “Nó hay quá tôi không thể bỏ nó xuống được." Nhưng nếu không phải tất cả câu chuyện thuộc về loại này. Đôi khi những nhà phê bình mô tả sách như "khó để xuống”, hay "không thể đọc lần nữa (khó cầm lên lại)”.

Nhiều sách khác được đọc chậm vã cẩn thận. Nếu một quyển sách nói về chủ đề bạn thích thú, bạn sẽ muôn nghiền ngẫm và suy nghĩ về nó. Điều đó không có nghĩa đọc quá chậm. Khi bạn cầm một quyển sách lần đầu tiên, hãy xem nó không quá khó. Đừng bắt đầu một quyển sách trừ phi bạn có thể nhận thấy từ một ít trang đầu tiên đó là quyển bạn có thể đọc và hiểu dễ dàng.

Một số người nghĩ rằng vì càng ngày càng có nhiều người có tivi ở gia đình, càng ngày càng ít người mua sách đọc. Tại sao khi truyền hình có thể mang lại cho bạn tất cả thông tin và những câu chuyện với màu sắc, hình và hành động. Nhưng thật sự truyền hình không giết được việc đọc sách. Ngày nay nhiều sách cho mỗi loại được bán hơn trước. Sách vẫn còn là một phương tiện rẻ tiền để thu thập thông tin và giải trí, và bạn có thể giữ một quyển sách mãi mãi và đọc nó nhiều lần. Sách ở gia đình là nguồn kiến thức và niềm vui tuyệt vời.

While 1

Task 1: The following words and phrases all appear in the passage. Find the Vietnamese equivalent for each of them.

(Tất cả những từ và cụm từ xuất hiện ở đoạn văn. Tìm từ tương đương tiếng Việt cho mỗi từ.)

1. swallow  - ___________

2. dip into  - ___________

3. taste – ___________

4. “hard-to-pick-up again"  - ___________

5. digest - ___________

6. chew - ___________

7. “ hard-to-put-down" - ___________

Lời giải chi tiết:

1. swallow  - đọc ngấu nghiến

2. dip into  - đọc qua loa

3. taste – đọc thử

4. “hard-to-pick-up again"  - không thể đọc lần nữa

5. digest - tiêu hóa (đọc và suy nghĩ)

6. chew - nhai (nghiền ngẫm)

7. “ hard-to-put-down" - không thể bỏ xuống

While 2

Task 2: Work in pairs. Decide whether the statements are true (T) or false (F), or not mentioned (NM) in the reading passage. Tick (✓) the appropriate box.

(Làm việctheo cặp. Quyết định những câu nói là đúng (T) hay sai (F) hoặc không được nói đến (NM) ở bài đọc.Ghi dấu (✓) khung thích hợp.)

1. You can't read different types of books in the same way.

2. When you "taste" a book you read it carefully from the beginning to the end. 

3. Many people only have time to read when they are travelling.  

4. Books with good stories are often described as "hard-to-put-down".

5. Television has replaced books altogether.

Lời giải chi tiết:

1. Not mentioned

You can't read different types of books in the same way.

(Bạn không thể đọc các loại sách khác nhau theo cách giống nhau.)

2. False (when you taste a book you dip into it and read bits here and there)

When you "taste" a book you read it carefully from the beginning to the end. 

(Khi bạn "đọc thử" một cuốn sách bạn đọc nó cẩn thận từ đầu đến cuối.)

Thông tin: “It is enough to dip into it and read bits here and there. In a word, this is “tasting”.”

3. Not mentioned (trong bài viết không đề cập đến việc đọc sách khi đi du lịch)

Many people only have time to read when they are travelling.  

(Nhiều người chỉ có thời gian để đọc khi họ đang đi du lịch.)

4. True

Books with good stories are often described as "hard-to-put-down".

(Những cuốn sách có những câu chuyện hay thường được miêu tả như là "khó đặt xuống".)

Thông tin: (đoạn 2)  “If it is a good book, you might say, “It’s so good I can’t put it down.” But not all stories belong to this class. Reviewers sometimes describe books as “hard-to-put- down”, or “hard-to-pick-up-again”.

5. False

Television has replaced books altogether.

(Truyền hình đã thay thế hoàn toàn sách.)

Thông tin: But, in fact, television has not killed reading. Today, more books of every kind are sold than ever before.

While 3

Task 3: Answer the questions according to the information in the passage.

(Trả lời câu hỏi theo thông tin ở đoạn văn.)

1. How many ways of reading are there?

(Có bao nhiêu cách đọc?)

2. When might you "swallow" a book?

(Khi nào bạn "nuốt" một cuốn sách?)

3. What should you do before starting to read a book carefully and slowly?

(Bạn nên làm gì trước khi bắt đầu đọc cuốn sách cẩn thận và chậm?)

4. What are the advantages of television over books?

(Lợi ích của truyền hình hơn hẳn sách là gì?)

5. What are the advantages of books over television?

(Những lợi ích của sách hơn hẳn truyền hình là gì?)

Lời giải chi tiết:

1. There are three. (taste, swallow, chew and digest)

(Ba (nếm, nuốt, nhai và tiêu hóa).)

Thông tin: “Some books are to be tasted, others to be swallowed, and some few to be chewed and digested.”

2. When you find a good story and have time to enjoy it.

(Khi bạn tìm thấy một câu chuyện hay và có thời gian để tận hưởng nó.)

Thông tin: (đoạn 2) Imagine that you have found a good story, and, what is even more important, the time to enjoy it.

3. Read a few pages to see if it's the one you can read and understand it easily.

(Đọc một vài trang để xem nó có phải là một quyển sách bạn có thể đọc và hiểu nó một cách dễ dàng hay không.)

Thông tin: (đoạn 3) If it is a book on a subject that you are interested in, you will want to “chew and digest it.

4. Televisions can bring you the information and stories with colour, pictures and actions.

(Tivi có thể mang lại cho bạn thông tin và câu chuyện với màu sắc, hình ảnh và hành động.)

Thông tin: (đoạn 4) “Why read when television can bring you all the information and stories with colour, picture and action?

5. Books are still a cheap way to get information and entertainment. And moreover you can keep a book forever and read it at any time and again and again.

(Sách vẫn là cách tiết kiệm tiền để có được thông tin và giải trí. Và hơn thế nữa, bạn có thể giữ một cuốn sách mãi mãi và đọc nó bất cứ lúc nào lần này qua lần khác.)

Thông tin: (đoạn 4) “Books are still a cheap way to get information and entertainment, and you can keep a book forever and read it many times. Books in the home are a wonderful source of knowledge and pleasure."

After

III. AFTER YOU READ

Work in pairs or groups. Find the names of types of books in the square. The words may go across, down, up, backwards, or at an angle. Here are some clues...

(Làm việc từng  đôi hoặc từng nhóm. Tìm ra  tên của các loại sách trong hình. Các từ có thể theo hàng ngang, đi xuống, đi lên, lui,  hay đường chéo. Sau đây một vài gợi ý.)

Lời giải chi tiết:

a. If you like books with an exciting story especially ones about crime or spies, read a thriller

 (Nếu bạn thích sách với một câu chuyện thú vị đặc biệt là về tội phạm hoặc gián điệp, đọc một cuốn kinh dị)

b. If you enjoy reading stories about love affairs, a romance is the right book for you.

(Nếu bạn thích đọc những câu chuyện về tình yêu, một quyển sách lãng mạn rất phù hợp với bạn.)

c. A novel is a story long enough to fill a complete book, in which the characters and events are usually imaginary.

(Một quyển tiểu thuyết là một câu chuyện dài đủ để lắp đầy một cuốn sách hoàn chỉnh, trong đó các nhân vật  và sự kiện thường tưởng tượng.)

d. A science fiction book is a type of book that is based on imagined scientific discoveries of the future.

(Sách khoa học giả tưởng là một loại sách dựa trên những khám phá khoa học tưởng tượng về tương lai.)

e. If you want to learn how to knit or work with wood, you should buy a craft book.

(Nếu bạn muốn học làm thế nào để đan hoặc làm việc với gỗ, bạn nên mua một quyển sách thủ công.)

f. Fiction books tell stories from the author’s imagination.

(Sách giả tưởng kể câu chuyện từ trí tưởng tượng của tác giả.)

g. A comic book tells stories through pictures.

(Một quyển truyện tranh  kể câu chuyện qua hình ảnh.)

h. A biography is about a person’s life written by somebody else. 

(Một cuốn tiểu sử kể về cuộc đời của một người do người khác viết.) 

 


Bình chọn:
4 trên 62 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD