SGK Tiếng Anh 12 Unit 9: Deserts - Sa Mạc

GRAMMAR - Unit 9


A. SO - THEREFORE : được dùng nối hai câu đơn / mệnh đề với tương quan nguyên nhân -hậu quả (cause - effect relation)

    GRAMMAR

   Connectors : SO, BUT, HOWEVER and THEREFORE

    A. SO - THEREFORE : được dùng nối hai câu đơn / mệnh đề với tương quan nguyên nhân -hậu quả (cause - effect relation)

    1. SO : tập hợp liên từ (co-ordinating conjunction).

      e.g.: The climate in the Arctic region is very severe, so very few animals can live there.

            (Khi hậu ở miền địa cực quá khắc nghiệt, do đó rất ít động vật có thể sống nơi đó.)

    2. Therefore: Trạng từ (adverb): được dùng như từ nối (connector).

      e.g.: The food prices rise too much; therefore, people's life becomes difficult. (Giá thực phẩm tăng quá nhiều, vì thế/do đó đời sống dân chúng trở nên khó khăn.)

    B. BUT - HOWEVER : diễn tả sự tương phản (contrast), hay đối lập (opposition).

    1. BUT : tập hợp liên từ (co-ordinating conjunction).

      e.g.: Mr John is a very rich businessman, bill he leads a simple life.

            (Ông John là một thương gia rất giàu, nhưng ông sống cuộc sống giản dị.)

    2. HOWEVER (tuy nhien): trạng từ(adverb): được dùng làm từ nốì (connector),

      e.g.: The lest was very-difficult; however, all students were able to finish it

            ( Bài  thi rất khó; tuy nhiên tất cả hạc sinh làm được.)

    C. Chú ý: dấu chấm câu và vị rí của từ nối (connector ):THEREFORE-HOWEVER.    

      e.g.:   Bill had missed a lot of classes ; therefore, he failed the exam.

               Bill had missed a lot of classes; he, therefore, failed the exam.

               Bill had missed a lot of classes. Therefore, he failed the exam.


Bình chọn:
3.3 trên 4 phiếu

Các bài liên quan:

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Anh lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.


Hỏi bài