Tiếng Anh 12

Unit 6: Future Jobs - Việc Làm Tương Lai

Writing - Unit 6 trang 68 Tiếng Anh 12

Bình chọn:
3.3 trên 21 phiếu

Task 1: Work in pairs. Read the following advertisement and fill in the notes. (Làm việc từng đôi. Đọc bài quảng cáo sau và điền vào những điểm ghi chú.)

WRITING

Task 1: Work in pairs. Read the following advertisement and fill in the notes.

(Làm việc từng đôi. Đọc bài quảng cáo sau và điền vào những điểm ghi chú.)

English-speaking Tour Guides Wanted

We are a travel company managing holiday tours. We need English - speaking local guides to accompany foreign visitors on trips throughout Vietnam. If you have a high school diploma, have experience as a tour guide, a good manner, speak fluent English and are willing to work hard for long hours, please contact: The Manager, Vinatour, 450 Nguyen Du Street, Hanoi. Telephone No: 04 824 0139.
 • Type of job :________________________
 •  Level of education needed:_______________
 •  Work experience: ______________________
 •  Character and interests:_________________

Hướng dẫn giải:

 •  Type of job : Tour guide
 •   Level of education needed ;high school diploma
 •  Work experience: experience as a tour guide, fluent English
 •  Character and interests: good manner, willing to work hard for long hours

Tạm dịch:

Tìm kiếm 1 hướng dẫn viên du lịch nói tiếng Anh  

Chúng tôi là một công ty du lịch quản lý các tour du lịch kỳ nghỉ. Chúng tôi cần hướng dẫn viên địa phương nói tiếng Anh để đi cùng khách du lịch nước ngoài trên các chuyến đi khắp Việt Nam. Nếu bạn có bằng tốt nghiệp trung học, có kinh nghiệm làm hướng dẫn viên du lịch, khả năng giao tiếp tốt, nói tiếng Anh lưu loát và sẵn sàng làm việc chăm chỉ trong nhiều giờ, vui lòng liên hệ: Giám đốc, Vinatour, 450 Nguyễn Du, Hà Nội. Số điện thoại: 04 824 0139

 • Loại công việc: Hướng dẫn viên
 • Mức độ giáo dục cần thiết, bằng tốt nghiệp trung học
 • Kinh nghiệm làm việc: kinh nghiệm làm hướng dẫn viên du lịch, tiếng Anh lưu loát  
 • Tính cách và sở thích: cách tốt, sẵn sàng làm việc chăm chỉ trong nhiều giờ

 Task 2: Write a letter to Vinatour, applying for the job mentioned in the advertisement in Task 1. Your letter should include the following details.

(Viết một lá thư đến Vinatour, xin việc làm đề cập đến ờ bài quảng cáo ở Task 1. Thư của em phải bao gồm những chi tiết sau.)

- Your name, address and date of writing

- Name and address of the company

- Greeting

- Introduction: say where you saw the advertisement and why you are writing the letter of application

- Body: mention your education, work experience and your character / interests

- Conclusion: express your willingness to work for the company and when you are available for interview

- Closing

Tạm dịch:

Tên, địa chỉ và ngày viết   

- Tên và địa chỉ công ty    

- Lời chào    

- Giới thiệu: nói bạn thấy quảng cáo ở đâu và tại sao bạn viết thư xin việc    

- Thân bài : đề cập đến trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc và tính cách / sở thích của bạn  

- Kết luận: thể hiện sự sẵn lòng của bạn để làm việc cho công ty và khi bạn có mặt để phỏng vấn 

- Câu kết 

Hướng dẫn giải:

15 Dai Co Viet Street,

Ba Dinh District, Hanoi.

May 30th, 2018. 

Mr Manager

Vinatour, 450 Nguyen Du Street,

Hanoi

Dear Mr Manager,

I would like to apply for the job of tour guide which I have seen advertised in the local paper.

I finished my high school education three years ago. Since then I have worked as a guide in tourism. For the past six months, I have been working for the Intour. I know many tourist destinations in Vietnam, and can work hard for long hours.

I speak English fluently, and I have been studying Chinese since my high school graduation, so I can speak some Chinese, too.

I hope you will consider my application.

Yours faithfully,

Le Tuan Nam

Tạm dịch:

15 Đại Cồ Việt,

Ba Đình, Hà Nội

Ngày 30 tháng 5 năm 2018 

Quản lý     

Vinatour, 450 Nguyễn Du,    

Hà Nội   

 Kính gửi Ngài Quản lý,   

Tôi muốn đăng ký làm hướng dẫn viên du lịch mà tôi đã thấy quảng cáo trên báo địa phương.   

Tôi đã học xong trung học ba năm về trước. Kể từ đó tôi đã làm việc như một hướng dẫn trong ngành du lịch. Trong sáu tháng vừa qua, tôi đã làm việc cho Intour. Tôi biết nhiều điểm đến du lịch ở Việt Nam, và có thể làm việc chăm chỉ trong nhiều giờ.  

Tôi nói tiếng Anh lưu loát, và tôi đã học tiếng Trung kể từ khi tốt nghiệp trung học, vì vậy tôi cũng có thể nói tiếng Trung.   

Tôi hy vọng bạn sẽ xem xét đơn của tôi.

Trân trọng,


Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Anh lớp 12 - Xem ngay

Các bài liên quan:

Language focus - Unit 6 trang 69 Tiếng Anh 12 Language focus - Unit 6 trang 69 Tiếng Anh 12

Pronunciation: Weak and strong forms of some conjunctions and prepositions

Xem chi tiết
Test Yourself B - Unit 6 trang 72 Tiếng Anh 12 Test Yourself B - Unit 6 trang 72 Tiếng Anh 12

Listen to the passage about children education and complete the following sentences. (Nghe đoạn văn về giáo dục thiếu nhì và điền những câu sau.)

Xem chi tiết
Listening - Unit 6 trang 67 Tiếng Anh 12 Listening - Unit 6 trang 67 Tiếng Anh 12

Below are the most popular jobs in the US. Work in pairs and answer the question : Which is the most popular job in Vietnam?

Xem chi tiết
Speaking - Unit 6 trang 65 Tiếng Anh 12 Speaking - Unit 6 trang 65 Tiếng Anh 12

Work in pairs. Match a job in A with at least two description in B. (Làm việc từng đôi. Ghép một việc làm ở A với ít nhất hai sự mô tả ở B.)

Xem chi tiết
Reading - Unit 8 trang 84 Tiếng Anh 12 Reading - Unit 8 trang 84 Tiếng Anh 12

Work in pairs. Discuss the following questions. (Làm việc từng đôi. Thảo luận những câu hỏi sau.)

Xem chi tiết
Listening- Unit 8 trang 88 Tiếng Anh 12 Listening- Unit 8 trang 88 Tiếng Anh 12

Work in pairs. Discuss the question : "Which of the following factors do you think might help people have a long and healthy life?"

Xem chi tiết
Reading - Unit 11 trang 118 Tiếng Anh 12 Reading - Unit 11 trang 118 Tiếng Anh 12

Work in pairs. Ask each other the following questions. (Làm việc từng đôi. Hỏi nhau những câu sau.)

Xem chi tiết
Test Yourself C - Unit 8 trang 93 Tiếng Anh 12 Test Yourself C - Unit 8 trang 93 Tiếng Anh 12

Listen to a passage making predictions about the second half of the twenty-first century. Choose the best answer from the options A, B or C.

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2020, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới nâng cao.

Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng