Tiếng Anh 12

Unit 11: Book - Sách

GRAMMAR Unit 11 tiếng Anh 12

Bình chọn:
4.4 trên 11 phiếu

Revision : Modals in passive

   GRAMMAR

   Revision : Modals in passive

   1. S + modal + V + O + M.

   => S + modal +be + P.P. +M +byO

     e.g.: People should protect the living environment.

            (Người ta nên bảo vệ môi trường sống.)

       => The living environment should be protected.

   2. Động từ tương đương của khiếm động từ (Equivalents of Mođals).

   CAN : be able lo

   MAY : be possible to, be allowed to

   WILL / SHALL : be going to

   MUST : have to

          S + equivalent + V + O + ML

    => S + equivalent + be + P.P. + M + by O.

     e.g.: They are going to ban the burning of forests.

            (Họ sẽ cấm việc đốt rừng.)

       => The burning of forests is going to be harmed.

   3. Một số động từ có dạng bị động như Khiếm động từ (Some verbs having passive forms us modals): USED TO, BE TO, BE CERTAIN TO, BE SURE TO, BE ABOUT TO, BE BOUND TO.

      e.g.: They used to use oil lamps. (Họ đã từng dùng đèn dầu.)

        => Oil lamps used to be used.

             People are certain 10 question the delegates at the meeting.

             (Dân chúng chắc chắn chất vấn đại biêu quốc hội

        => The delegates are certain to be questioned at the meeting.

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Anh lớp 12 - Xem ngay

Các bài liên quan:

Reading - Unit 11 trang 118 Tiếng Anh 12 Reading - Unit 11 trang 118 Tiếng Anh 12

Work in pairs. Ask each other the following questions. (Làm việc từng đôi. Hỏi nhau những câu sau.)

Xem chi tiết
Speaking - Unit 11 trang 122 Tiếng Anh 12 Speaking - Unit 11 trang 122 Tiếng Anh 12

Work in pairs. Complete the following conversation and practise it. (Làm việc từng đôi. Hoàn chỉnh bài đối thoại sau và thực hành nó.)

Xem chi tiết
Listening - Unit 11 trang 123 Tiếng Anh 12 Listening - Unit 11 trang 123 Tiếng Anh 12

Work in pairs. Your partner has just read an interesting book. What questions do you ask him / her to find as much as possible about the book?

Xem chi tiết
Writing - Unit 11 trang 124 Tiếng Anh 12 Writing - Unit 11 trang 124 Tiếng Anh 12

Below are questions you have to answer when writing a report on a book, but they are jumbled. Work with a partner. Put the questions in the correct order.

Xem chi tiết
Reading - Unit 4 trang 44 Tiếng Anh 12 Reading - Unit 4 trang 44 Tiếng Anh 12

Read the facts below and decide whether the statements are true (T) or false (F). Then compare your results with your partner’s.

Xem chi tiết
Reading - Unit 5 trang 52 Tiếng Anh 12 Reading - Unit 5 trang 52 Tiếng Anh 12

Ask and answer the questions. (Làm việc từng đôi. Hỏi và trả lời câu hỏi.)

Xem chi tiết
Reading - Unit 6 trang 62 Tiếng Anh 12 Reading - Unit 6 trang 62 Tiếng Anh 12

Work in groups. Tick (✓) the factors that you think would help you succeed in a job interview.

Xem chi tiết
Speaking - Unit 5 trang 55 Tiếng Anh 12 Speaking - Unit 5 trang 55 Tiếng Anh 12

Task 1: Below are the admission requirments for tertiary institutions in some countries. Work in groups. Tick (✓) those which are obligatory for vou to be admitted to a university in Vietnam.

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2020, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới nâng cao.