Trả lời Hoạt động khám phá 3 trang 112 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Nếu khối 6 trường THCS Quang Trung có 50 học sinh xếp loại học lực giỏi thì biểu đồ cột ở Hình 4 thay đổi như thế nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhận xét xem khi số học sinh xếp loại học lực giỏi tăng hay giảm để suy ra sự thay đổi của biểu đồ.

Lời giải chi tiết

Nếu khối 6 trường THCS Quang Trung có 50 học sinh xếp loại giỏi thì biểu đồ thay đổi thì: Trục dọc của cột học sinh giỏi tăng lên 12 đơn vị.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu