Giải Bài 6 trang 93 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Tính giá trị của biểu thức P= a.b-3(17-a+2b) trong mỗi trường hợp sau:

a) a = 15 và b = -28;

b) a = - 6 và b = 11;

c)  a = -17 và b = -3.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thay các giá trị của a,b vào P rồi tính.

Lời giải chi tiết

a)     Thay a = 15 và b = -28  vào P ta được:

P = 15. (-28) – 3. [17 – 15 + 2.(-28)]

= (-420) – 3. [2 + (-56)]

= (-420) – 3. (-54)

= (-420) + 162

= -258.

b)    Thay a = -6 và b = 11  vào P ta được:

P  = (-6) .11 – 3. [17 – (-6) +2 . 11]

=  (-66) – 3 . (17 +6 +22)

= (-66) – 3. 45

=(-66) – 135

= - 201

c) Thay a = -17 và b = -3  vào P ta được:

P = (-17) . (-3) – 3. [17 – (-17) +2.(-3)]

=17 . 3 – 3. (17 + 17 – 6)

= 17 . 3 – 3. 28

= 3. (17 – 28)

= 3. (-11)

= -33


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài tập ôn tập cuối năm- SBT