Giải Bài 4 trang 92 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Hai anh Hoàng và Hà thuê trọ ở cùng một nhà nhưng làm ở hai công ty khác nhau. Anh Hoàng cứ 15 ngày đi trực một lần, anh Hà cứ 20 ngày đi trực một lần. Hai anh cùng trực vào thứ Sáu ngày 1-1-2021. Hỏi trong năm 2021, hai anh sẽ cùng trực vào ngày thứ Sáu bao nhiêu lần?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm chu kì cứ x ngày thì 2 anh cùng trực một ngày; cứ y ngày thì 2 anh cùng trực một ngày thứ Sáu.

Năm 2021 có 365 ngày.

Lời giải chi tiết

Gọi x là số ngày ngắn nhất để 2 anh lại cùng trực một ngày.(x > 0)

y là số ngày ngắn nhất để 2 anh lại cùng trực một ngày thứ Sáu (y > 0)

Ta có: x = BCNN (15, 20) = 60

Ta lại có 2 ngày thứ Sáu liên tiếp cách nhau 7 ngày nên y = BCNN (60,7) = 420

Vậy cần 420 ngày, 2 anh mới lại cùng trực một ngày thứ Sáu . Tuy nhiên, năm 2021 có 365 ngày nên trong năm 2021, 2 anh chỉ trực cùng nhau ngày 1-1-2021.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài tập ôn tập cuối năm- SBT