Giải Bài 16 trang 95 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Thời gian t (tính bằng phút) của hiện tượng nguyệt thực toàn phần được cho bởi công thức gần đúng:

\(t \approx \frac{{Dk - Kd}}{{60K}}\)

Trong đó d và D lần lượt là đường kính ( tính bằng kilomet) của Mặt Trăng và Mặt Trời; k và K lần lượt là khoảng cách (tính bằng kilomet) từ Trái Đất đến Mặt Trăng, Mặt Trời.

Sử dụng công thức trên hãy cho biết hiện tượng nguyệt thực toàn phần kéo dài trong bao lâu giây (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)

Cho biết: d = 3,48.103 ; D = 1,41 . 106 ; k = 3,82.105 ; K = 1,48 . 108.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thay các giá trị của d, D, k, K vào công thức

Lời giải chi tiết

Hiện tượng nguyệt thực toàn phần kéo dài trong:

\(\frac{{{{1.41.10}^6}{{.3.82.10}^5} - 1,{{48.10}^8}.3,{{48.10}^3}}}{{60.1,{{48.10}^8}}} \approx 2,65\)phút = 2 phút 39 giây


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài tập ôn tập cuối năm- SBT