Giải Bài 2 trang 92 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Trên một tia số gốc O, ba điểm A, B và M lần lượt biểu diễn các số tự nhiên a, b và m. Hãy so sánh ba số a, b và m, biết rằng:

* Trong ba điểm A, B và M, điểm B nằm gần gốc O nhất;

*  Điểm M nằm giữa hai điểm A và B.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Điểm A biểu diễn số tự nhiên a nên OA = a

Lời giải chi tiết

Vì ba điểm A, B và M lần lượt biểu diễn các số tự nhiên a, b và m nên OA = a, OB = b, OM =m.

Vì điểm B nằm gần gốc O nhất nên OB ngắn nhất hay b nhỏ nhất.

Mà điểm M nằm giữa hai điểm A và B, 3 điểm này nằm cùng phía với gốc O nên ta được OB < OM < OA.

Vậy b < m < a


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài tập ôn tập cuối năm- SBT