Bài 44 trang 12 SBT toán 8 tập 1


Giải bài 44 trang 12 sách bài tập toán 8. Thực hiên phép tính:...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hiện phép tính:

LG a

\(\) \(\left( {{{7.3}^5} - {3^4} + {3^6}} \right):{3^4}\)

Phương pháp giải:

Sử dụng quy tắc chia đa thức cho đơn thức để thực hiện phép tính.

\(\left( {A + B + C} \right):D \)\(= A:D + B:D + C:D\)

Lời giải chi tiết:

\(\) \(\left( {{{7.3}^5} - {3^4} + {3^6}} \right):{3^4}\) \( = \left( {{{7.3}^5}:{3^4}} \right) + \left( { - {3^4}:{3^4}} \right) + \left( {{3^6}:{3^4}} \right)\)

\( = 7.3 - 1 + {3^2} = 21 - 1 + 9 = 29\)

LG b

\(\) \(\left( {{{16}^3} - {{64}^2}} \right):{8^3}\) 

Phương pháp giải:

Sử dụng quy tắc chia đa thức cho đơn thức để thực hiện phép tính.

\(\left( {A + B + C} \right):D \)\(= A:D + B:D + C:D\)

Lời giải chi tiết:

\(\) \(\left( {{{16}^3} - {{64}^2}} \right):{8^3}\) \( = \left[ {{{\left( {2.8} \right)}^3} - {{\left( {{8^2}} \right)}^2}} \right]:{8^3}\)\( = \left( {{2^3}{{.8}^3} - {8^4}} \right):{8^3}\)

\(=\left( {{2^3}{{.8}^3}:{8^3}} \right) + \left( { - {8^4}:{8^3}} \right) \)\(= {2^3} - 8 = 8 - 8 = 0\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.8 trên 29 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí