Trả lời Thực hành 4 trang 77 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Cắt một tam giác đều bằng bìa theo các bước sau:

- Lấy ba que tính bằng nhau xếp thành một hình tam giác đều trên tấm bìa.

- Chấm các điểm ở đầu các que tính.

- Nối các điểm và cắt theo đường nối.

Cắt các góc của hình tam giác trên và làm theo hướng dẫn sau để kiểm tra xem các góc của chúng có bằng nhau không?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cắt một tam giác đều bằng bìa theo các bước hưỡng dẫn.

Lời giải chi tiết

Các góc của chúng bằng nhau và bằng \(60^\circ \).


Bình chọn:
4.4 trên 7 phiếu