Trả lời Thực hành 4 trang 38 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Tìm ƯCLN(24, 60); ƯCLN(14, 33); ƯCLN(90, 135, 270).

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

TH4

Tìm ƯCLN(24, 60); ƯCLN(14, 33); ƯCLN(90, 135, 270).

Phương pháp giải:

Muốn tìm ƯCLN của hai hay nhiều số lớn hơn 1, ta thực hiện ba bước sau:

Bước 1: Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố.

Bước 2: Chọn ra các thừa số nguyên tố chung.

Bước 3: Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ nhỏ nhất của nó.

Tích đó là ƯCLN phải tìm.

Lời giải chi tiết:

24 = 23.3

60 = 22.3.5

=> ƯCLN(24, 60) = 22. 3 = 12.

 14 = 2.7

 33 = 3.11

=>  ƯCLN(14, 33) = 1

 90 = 2.32.5

 135 = 33.5

 270 = 2.33.5

=> ƯCLN(90, 135, 270) = 32. 5 = 45.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài