Trả lời Thực hành 1 trang 36 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Các khẳng định sau đúng hay sai? Vì sao?

a) 6 \( \in \) ƯC(24, 30);        b) 6 \( \in \) ƯC(28,42);       

c) 6\( \in \) ƯC(18, 24, 42).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Một số được gọi là ước chung của hai hay nhiều số nếu nó là ước của tất cả các số đó.

- Tập hợp các ước chung của hai số a và b kí hiệu là ƯC(a, b).

   x \( \in \) ƯC(a, b) nếu a\( \vdots \)x và b\( \vdots \)x.

- Tương tự, tập hợp các ước chung của a, b, c kí hiệu là ƯC(a, b, c).

    x \( \in \) ƯC (a, b, c) nếu a\( \vdots \)x, b\( \vdots \)x và c\( \vdots \)x.

Lời giải chi tiết

a) Đúng

 Ư(24) = {1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 24}

Ư(30) = {1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30}

=> ƯC(24,30) = {1; 2; 3; 6).

b) Sai

Ư(28) = {1; 2; 4; 7; 14; 28}

Ư(42) = {1; 2; 3; 6; 7; 14; 21; 42}

=> ƯC(28,42) = {1; 2; 7; 14}.

c) Đúng

Ư(18) = {1; 2; 3; 6; 9; 18}

Ư(24) = {1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 24}

Ư(42) = {1; 2; 3; 6; 7; 14; 21; 42}

=>ƯC(18, 24, 42} = {1; 2; 3; 6).


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài