Trả lời Hoạt động khám phá 1 trang 36 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

a) Một nhóm học sinh gồm 12 bạn nam và 8 bạn nữ đi dã ngoại. Có bao nhiêu cách chia nhóm, mỗi nhóm từ 2 bạn trở lên sao cho số bạn nam ở mỗi nhóm bằng nhau, số bạn nữ ở mỗi nhóm cũng bằng nhau.

b) Viết các tập hợp Ư(18), Ư(30). Liệt kê các phần tử chung của hai tập hợp này.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a)  Xét xem 12 và 8 cùng chia hết cho các số nào

b) Viết tập hợp Ư(18), Ư(30) sau đó liệt kê các phần tử chung.

Lời giải chi tiết

a) Có 3 cách chia nhóm

 Cách 1: Chia 1 nhóm gồm 12 nam và 8 nữ.

 Cách 2: chia 2 nhóm, mỗi nhóm 6 nam, 4 nữ.

 Cách 3: chia 4 nhóm, mỗi nhóm 3 nam, 2 nữ.

b) Ư(18) = {1; 2; 3; 6; 9; 18}

    Ư(30) = {1; 2; 3; 5; 6; 10; 15, 30).

=> Các phần tử chung của hai tập hợp trên là: 1; 2; 3; 6.


Bình chọn:
4.2 trên 13 phiếu