Trả lời Thực hành 2 trang 14 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Có thể thực hiện phép tính sau như thế nào cho hợp lí?

T = 11.(1 + 3 + 7 + 9) + 89.(1 + 3 + 7 + 9)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng tính chất kết hợp và tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng

Lời giải chi tiết

T = 11.(1 + 9 + 3 + 7) + 89.(1 + 9 + 3 + 7)

T = 11. (10 + 10) + 89 .(10 + 10)

T = 11. 20 + 89 . 20

T = 20 .(11 + 89)

T = 20 . 100 = 2000


Bình chọn:
4.4 trên 10 phiếu