Trả lời Hoạt động khám phá 1 trang 13 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Kiểm tra lại kết quả mỗi phép tính sau và chỉ ra trong mỗi phép tính đó số nào được gọi là số hạng, là tổng, là thừa số, là tích.

1 890 + 72 645 = 74 535

363 x 2018 = 732 534

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đặt tính rồi tính để kiểm tra kết quả rồi chỉ ra trong mỗi phép tính đó số nào được gọi là số hạng, là tổng, là thừa số, là tích.

Lời giải chi tiết

Phép tính: 1 890 + 72 645 = 74 535 có số hạng là: 1 890 và 72 645, tổng là 74 535

Phép tính: 363 x 2018 = 732 534 có thừa số là: 363 và 2018, tích là 732 534

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 6 phiếu