Trả lời Hoạt động khám phá 2 trang 14 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Hãy so sánh kết quả của các phép tính:

a) 17 + 23 và 23 + 17

b) (12 + 28) + 10 và 12 + (28 + 10)

c) 17.23 và 23.17

d) (5.6).3 và 5.(6.3)

e) 23.(43+17) và 23.43 + 23.17

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thực hiện phép tính rồi so sánh kết quả các phép tính

Lời giải chi tiết

a) 17 + 23 = 40;   23 + 17 = 40

=> 17 + 23 = 23 + 17

b) (12 + 28) + 10 = 40 + 10 = 50

   12 + (28 + 10) = 12 + 38 = 50

=> (12 + 28) + 10 = 12 + (28 + 10)

c) 17.23 = 391;  23.17 = 391

=> 17.23 = 23.17

d) (5.6).3 = 30.3 = 90;  5.(6.3) = 5. 18 = 90

e) 23.(43+17) = 23. 60 = 1380

   23.43 + 23.17 = 989 + 391 = 1380

=> 23.(43+17) = 23.43 + 23.17


Bình chọn:
3.7 trên 9 phiếu