Giải bài 8 trang 62 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Một cửa hàng quần áo bán được 25 chiếc áo và 40 chiếc quần trong một tháng. Hỏi số lượng áo chiếm bao nhiêu phần trăm tổng số hàng đã bán được?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Tính tổng số hàng đã bán được.

Bước 2: Tính tỉ số phần trăm giữa số lượng áo và tổng số hàng đã bán

Lời giải chi tiết

Tỉ số phần trăm giữa số lượng áo và tổng số hàng đã bán là:

\(\frac{{25}}{{25 + 40}}.100\%  = \frac{{25}}{{65}}.100\%  \approx 38,5\% \)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu