Bài 3. Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.7 trên 47 phiếu
Bài 1 trang 91 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Qua hai điểm A và B cho trước có bao nhiêu đường thẳng? Em hãy chọn phương án đúng. (A) 1 (B) 2 (C) Nhiều hơn 2 (D) Không có đường thẳng nào

Xem lời giải

Bài 2 trang 91 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Vì sao người ta thường nói “đường thẳng đi qua hai điểm” mà không nói “đường thẳng đi qua 3 điểm”

Xem lời giải

Bài 3 trang 91 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Điền các chữ cắt nhau song song vào chỗ chấm thích hợp a) Hai đường thẳng không có điểm chung nào gọi là hai đường thẳng … b) Hai đường thẳng có duy nhất một điểm chung gọi là hai đường thẳng …

Xem lời giải

Bài 4 trang 91 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Cho 3 điểm phân biệt không thẳng hàng. Em hãy vẽ một đường thẳng đi qua hai trong số ba điểm đó, rồi vẽ tiếp đường thẳng thứ hai đi qua điểm còn lại và song song với đường thẳng vừa vẽ.

Xem lời giải

Bài 5 trang 91 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Cho 4 đường thẳng a, b, c, d trong đó có ba đường thẳng a, b, c cắt nhau tại một điểm. Các đường thẳng b, c, d cắt nhau tại một điểm. Bốn đường thẳng a, b, c, d có cắt nhau tại một điểm hay không? Vì sao?

Xem lời giải

Bài 6 trang 91 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Hãy vẽ 3 đường thẳng sao cho thứ hai trong số 3 đường thẳng đó đều cắt nhau. Ký hiệu các giao điểm của các đường thẳng đó. Có bao nhiêu giao điểm được tạo thành?

Xem lời giải

Bài 7 trang 91 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

a) Có bao nhiêu giao điểm được tạo bởi 3 điểm thẳng? Hãy vẽ hình trong mỗi trường hợp đó. b) So sánh hai phân số ở câu a) và cho biết ý nghĩa thực tiễn của kết quả so sánh.

Xem lời giải

Bài 8 trang 91 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Cho bốn điểm A, B, C, D như hình vẽ bên. Có bao nhiêu tia được tạo thành nếu mỗi tia đều chứa 2 trong số các điểm đó?

Xem lời giải

Bài 9 trang 91 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Hai đường thẳng cắt nhau tạo ra mấy tia? Hãy đặt tên cho các tia đó.

Xem lời giải

Bài 10 trang 91 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Hãy vẽ hình tương ứng trong mỗi trường hợp sau: a) Tia MN b) Tia NM c) Đường thẳng MN

Xem lời giải

Bài 11 trang 91 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Cho điểm P không nằm trên đường thẳng MN. Vẽ tia Px cắt đường thẳng MN tại điểm K sao cho điểm M nằm giữa K và N.

Xem lời giải