Bài 1. Điểm. Đường thẳng - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.7 trên 88 phiếu
Bài 1 trang 86 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

a) Em hãy nêu cách kí hiệu của điểm và đường thẳng b) Trong các chữ cái A, a, B, b, C, c những chữ cái nào dùng để kí hiệu điểm, những chữ cái nào dùng để kí hiệu đường thẳng?

Xem lời giải

Bài 2 trang 86 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

a) Hãy gọi tên đường thẳng trong Hình 1, Hình 2. b) Dùng các kí hiệu để đặt tên cho đường thẳng trong Hình 3 bằng hai cách

Xem lời giải

Bài 3 trang 86 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Quan sát hình vẽ dưới đây, hãy sử dụng các kí hiệu thuộc, không thuộc thích hợp để điền vào chỗ chấm. A … d; B … d; C … d.

Xem lời giải

Bài 4 trang 87 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Vẽ đường thẳng b a) Vẽ điểm M không nằm trên đường thẳng b. b) Vẽ điểm N nằm trên đường thẳng b. c) Sử dụng các kí hiệu thuộc, không thuộc để viết các mô tả sau: “ Điểm N thuộc đường thẳng b; điểm M không thuộc đường thẳng b”.

Xem lời giải

Bài 5 trang 87 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Trong hình bên, em hãy chỉ ra a) Những điểm nào thuộc đường thẳng p những điểm nào không thuộc đường thẳng p, những điểm nào không thuộc đường thẳng p; b) Những đường thẳng nào chứa điểm A, điểm B, điểm C, điểm D, điểm E.

Xem lời giải

Bài 6 trang 87 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Hãy vẽ hình trong các trường hợp sau: a) Điểm K thuộc cả hai đường thẳng a và b. b) Điểm K thuộc đường thẳng a nhưng không thuộc đường thẳng b.

Xem lời giải

Bài 7 trang 87 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Vẽ ba điểm sao cho chúng không cùng nằm trên một đường thẳng. Cứ qua hai điểm ta vẽ một đường thẳng. Hỏi có bao nhiêu đường thẳng được tạo thành?

Xem lời giải