Giải bài 5 trang 87 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Trong hình bên, em hãy chỉ ra

a) Những điểm nào thuộc đường thẳng p những điểm nào không thuộc đường thẳng p, những điểm nào không thuộc đường thẳng p;

b) Những đường thẳng nào chứa điểm A, điểm B, điểm C, điểm D, điểm E.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu đường thẳng d đi qua điểm A thì ta nói điểm A thuộc đường thẳng d hoặc đường thẳng d chứa điểm A.

Nếu đường thẳng d không đi qua điểm A thì ta nói điểm A không thuộc đường thẳng d hoặc đường thẳng d không chứa điểm A.

Lời giải chi tiết

a) Những điểm thuộc đường thẳng p: B, E, A

Những điểm không thuộc đường thẳng p: C, D

b) Những đường thẳng chứa điểm A: m, p, k

Những đường thẳng chứa điểm B: n, p

Những đường thẳng chứa điểm C: n, k

Đường thẳng chứa điểm D: n

Đường thẳng chứa điểm E: p.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu