Bài 5. Trung điểm của đoạn thẳng - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.7 trên 99 phiếu
Bài 1 trang 96 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Những phát biểu nào sau đây là đúng? a) Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng MN thì IM = IN. b) Khi IM = IN thì I là trung điểm của đoạn thẳng MN. c) Để I là trung điểm của đoạn thẳng MN thì I thuộc đoạn thẳng MN và IM = IN.

Xem lời giải

Bài 2 trang 96 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Cho đoạn thẳng MN có trung điểm K. Gọi E là trung điểm của đoạn thẳng KN. Biết EN = 5cm, em hãy tính độ dài các đoạn thẳng MK, ME và MN.

Xem chi tiết

Bài 3 trang 96 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Trên tia Ox lấy hai điểm M và N sao cho OM = 3 cm, ON = 6 cm. a) Trong ba điểm O, M, N điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? b) Điểm M có là trung điểm của đoạn thẳng ON hay không? Vì sao? c) Lấy K là trung điểm của OM, H là trung điểm của MN. M có là trung điểm của KH không? Hãy giải thích.

Xem lời giải

Bài 4 trang 96 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Cho ba điểm O, A, B thẳng hàng sao cho điểm O nằm giữa A và B, OA = 10 cm, OB = 6 cm. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của OA và OB. Tính độ dài đoạn thẳng MN.

Xem lời giải

Bài 5 trang 96 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Trên tia Ox lấy hai điểm P và Q sao cho OP = 4 cm, OQ = 8 cm. I là trung điểm của đoạn PQ. Tính OI.

Xem lời giải

Bài 6 trang 96 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Cho đoạn thẳng OA = 5 cm. Hãy vẽ điểm B sao cho: a) A là trung điểm đoạn OB b) O là trung điểm của đoạn AB

Xem lời giải

Bài 7 trang 96 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Cho hai đoạn thẳng AB và CD có cùng trung điểm M như hình vẽ. Biết AB = 12 cm, CD = 6 cm. Hãy tính độ dài của hai đoạn thẳng AM và AD.

Xem lời giải

Bài 8 trang 96 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Em hãy vẽ đoạn thẳng AB và dự đoán trung điểm của đoạn thẳng đó. Sau hãy dùng thước kiểm tra lại dự đoán đó.

Xem lời giải

Bài 9 trang 96 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Cho một đoạn dây, em có những cách nào để tìm ra trung điểm của đoạn dây đó?

Xem lời giải