Giải bài 4 trang 96 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Cho ba điểm O, A, B thẳng hàng sao cho điểm O nằm giữa A và B, OA = 10 cm, OB = 6 cm. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của OA và OB. Tính độ dài đoạn thẳng MN.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Nếu O nằm giữa A và B thì AB = OA + OB

+ I là trung điểm của AB thì IA = IB = AB : 2.

Lời giải chi tiết

 

Ta có: OA = 10 cm, M là trung điểm OA.

Nên: MO = MA = 10 : 2= 5 (cm)

Lại có: OB = 6 cm, N là trung điểm OB

Nên: NO = NB = 6: 2= 3 (cm)

Mà O nằm giữa A và B, M nằm giữa A và O, N nằm giữa O và B, do đó O nằm giữa M và N.

Vậy MN = MO + ON = 5 + 3 = 8 (cm)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu