Giải bài 6 trang 96 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Cho đoạn thẳng OA = 5 cm. Hãy vẽ điểm B sao cho:

a) A là trung điểm đoạn OB

b) O là trung điểm của đoạn AB

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu I là trung điểm của AB thì IA = IB = AB :2  và I nằm giữa A và B.

Lời giải chi tiết

a) Vì A là trung điểm OB nên A nằm giữa O và B và OA = AB = 5cm.

Vậy trên tia OA, ta lấy điểm B sao cho AB = 5 cm và A nằm giữa O và B.

 

b) Vì O là trung điểm AB nên O nằm giữa A và B và OA = OB = 5cm.

Vậy trên đường thẳng OA, ta lấy điểm B sao cho OB = 5 cm và O nằm giữa A và B.

 

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu