Bài 4. Phép cộng và phép trừ phân số- Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.6 trên 40 phiếu
Bài 1 trang 20 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Hoàn thành bảng cộng và bảng trừ sau đây:

Xem lời giải

Bài 2 trang 21 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Tính theo hai cách (có một cách dùng tính chất phép cộng phân số)

Xem lời giải

Bài 3 trang 21 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Khẳng định sau đúng hay sai? Vì sao?

Xem lời giải

Bài 4 trang 21 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Tìm số đối của:

Xem lời giải

Bài 5 trang 21 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Tìm x, biết:

Xem lời giải

Bài 6 trang 21 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Hoàn thành bảng cộng và bảng trừ sau đây:

Xem lời giải

Bài 7 trang 21 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Một bể bơi được cấp nước bởi 3 máy bơm A, B và C. Nếu bể không có nước mà muốn bơm đầy bể thì: chỉ riêng máy bơm A phải bơm trong 10 giờ, chỉ riêng máy bơm phải B bơm trong 12 giờ, còn riêng máy bơm C chỉ câng bơm trong 8 giờ. So sánh lượng nước hai máy bơm B và C cùng bơm trong 1 giờ với lượng nước máy bơm trong 2 giờ.

Xem lời giải

Bài 8 trang 21 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Có bốn máy gặt hết lúa trên một cánh đồng. Trong đó, máy thứ nhất gặt được 4/15 cánh đồng, máy gặt hai gặt được 1/6 cánh đồng và máy thứ ba gặt được 2/5 cánh đồng. Viết phân số biểu thị phần cánh đồng máy thứ tư đã gặt

Xem lời giải