Giải bài 8 trang 21 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Có bốn máy gặt hết lúa trên một cánh đồng. Trong đó, máy thứ nhất gặt được \(\frac{4}{{15}}\) cánh đồng, máy gặt hai gặt được \(\frac{1}{6}\) cánh đồng và máy thứ ba gặt được \(\frac{2}{5}\)cánh đồng. Viết phân số biểu thị phần cánh đồng máy thứ tư đã gặt.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Tính phần cách đồng mà 3 máy gặt đầu gặt được.

Bước 2: Vì bốn máy gặt hết một cánh đồng, nên phần còn lại của cánh đồng chính là phần cánh đồng mà máy thứ 4 đã gặt.

Lời giải chi tiết

Ba máy gặt đầu gặt được:\(\frac{4}{{15}} + \frac{1}{6} + \frac{2}{5} = \frac{8}{{30}} + \frac{5}{{30}} + \frac{{12}}{{30}} = \frac{{25}}{{30}} = \frac{5}{6}\)cánh đồng.

Vậy phần cánh đồng mà máy thứ tư đã gặt là: \(1 - \frac{5}{6} = \frac{1}{6}\) cánh đồng.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu